Wednesday, November 3, 2010

సామెతలు-13

1. ఎలుక తోలు ఎంత తోమినా నలుపే.
2. ఎలుక నోట్లో నుంచి ఏనుగు దంతాలు రావు.
3. ఎలుకమీద కోపంతో ఇంటికి చిచ్చుపెట్టుకొన్నట్లు.
4. ఎలుక సంసారం చూసి పిల్లి మూర్చపోయిందిట.
5. ఎల్లపాములు తలెత్తితే, ఎలికపామూ తలెత్తిందిట.
6. ఎల్లమ్మ పెళ్ళిలో పులమ్మ శోభనం.
7. ఎల్లమ్మ బ్రతుకు తెల్లవారితే తెలుస్తుంది.
8. ఎల్లయ్యకు ఎడ్లులేవు, మల్లయ్యకు మనుష్యులు లేరు.
9. ఎల్లయ్యకెడ్లు లేవు, మల్లయ్యకు బండిలేదు, తెల్లవార్లు బాడుగే.
10. ఎల్లవారమ్మల బ్రతుకు తెల్లారితే తెలుస్తుంది.
11. ఎల్లినదానికి ఏగాని తార్చినదానికి టంకం.
12. ఎల్లిని మల్లి చేయి, మల్లిని ఎల్లి చేయు.
13. ఎల్లి మీద పుల్లి, పుల్లి మిద ఎల్లి
14. ఎల్లిసెట్టి లెక్క ఏకలెక్క.
15. ఎవడబ్బ సొమ్మని వెక్కి వెక్కి ఏడవటం.
16. ఎవడికంపు వాడికి ఇంపు.
17. ఎవడి జందెం వాడికి ముప్పు.
18. ఎవడి నోటికంపు వాడికి తెలియదు.
19. ఎవడు తవ్వుకొన్న గోతిలో వాడే పడతాడు.
20. ఎవరి ఇంటి దోసెకైనా తూట్లే.
21. ఎవరి ఏడుపు వాళ్ళకే ఎదురు తగులుతుంది.
22. ఎవరి కంతికోస్తే వారికే నొప్పి.
23. ఎవరి పిచ్చి వారికి ఆనందం.
24. ఎవరికి పుట్టిన బిడ్దవురా ఎక్కి ఎక్కి ఏడ్చేవు?
25. ఎవరికి పెట్టావే దండము? అంటే మీలో బుద్దిహీనుడికి అన్నదిట సాని.
26. ఎవరికి వారే యమునా తీరే.
27. ఎవరికో పుట్టిన బిడ్డను తన బిడ్డని ఎగిరెగిరి ముద్దుపెట్టుకున్నట్లు.
28. ఎవరి జానతో వారు ఏడు జానల బెత్తెడే (పొడవు).
29. ఎవరి నీళ్ళలో వారు మునగాలి.
30. ఎవరి పాపాన వాళ్ళు పోతారు.
31. ఎవరిపిచ్చి వాళ్లకు ఆనందం
32. ఎవరి ప్రాణం వాళ్ళకు తీపి.
33. ఎవరి బిడ్డ వారికి ముద్దు.
34. ఎవరి ముడ్డికిందికి నీళ్ళు వస్తే వాళ్ళే చేస్తారు.
35. ఎవరివల్ల చెడ్డవోయి వీరన్నా అంటే నోటివల్ల చెడ్డానోయి పేరన్నా అన్నాడుట.
36. ఎవరు ఇచ్చింది ఈ మాన్యం అంటే, నేనే ఇచ్చుకున్నాను అన్నాడట.
37. ఎవరు ఎంతచేసినా ఇంటికి ఆలు అవుతుందా? దొంతికి కడవ అవుతుందా?
38. ఎసటిలో మెతుకులన్ని పట్టిచూడాలా?
39. ఏ అన్నమైతే ఏం? వరి అన్నమే వడ్డించమన్నాడుట.
40. ఏ ఆకు రాలినా ఈతాకు రాలదు.
41. ఏవూరు ఏతామా? అంటే దూవూరే దూలామా అన్నదిట.
42. ఏవూరు రెడ్డీ అంటే ఏట్లో మోకాలిలోతు అన్నాడట.
43. ఏ ఎండకా గొడుగు పట్టినట్లు.
44. ఏకచక్రంగా ఏలిన రాజైనా కడకు ఏడు జానల కాటికే.
45. ఏకదంతుండిచ్చు నీకింత బొచ్చు.
46. ఏ కఱ్ఱన నిప్పుంటే ఆ కఱ్ఱే కాలుతుంది.
47. ఏకాదశి ఇంటికి శివరాత్రి పోయినట్లు.
48. ఏకాదశినాడు తల అంటుకుంటున్నావేమీటీ అంటే అది నిత్యవ్రతం, నేడే ఆరంభించాను అన్నాడట; మర్నాడు తల ఎందుకు అంతుకోలేదంటే, నిన్నటితో వ్రతం సమాప్తి అయినది అన్నాడుట.
49. ఏకాదశినాడు పేలపిండి తినకపోతే రాక్షసులై పుడతారు.
50. ఏకాదశి మరణమని ఈతకొయ్యలలో పడతానా?
51. ఏకాల వచ్చి, మేకాల తేలినట్లు.
52. ఏకాలు జారినా పిఱ్ఱకే మోసం.
53. ఏకాలు జారినా మోపుకే మోసం.
54. ఏకుతో తాకితే మోకుతో మోదుతారు.
55. ఏకు దారము, ఏగాని పుస్తె.
56. ఏకులు పెడితే బుట్టలు చిరుగునా?
57. ఏకులు లేని రాటము, మొగుడులేని పోరాటము.
58. ఏకులు వడికినట్టూ కాదు, మొగుడి దగ్గర తొంగునట్టూ కాదు.
59. ఏకైకరధులు ప్రత్యేక పాలెగాండ్రు.
60. ఏగాని ముండకు డబ్బున్నర క్షౌరం.
61. ఏగాలి కాఊపు ఊగినట్లు.
62. ఏగాలి కాచాప ఎత్తినట్లు (పడవ తెరచాప).
63. ఏగిలి (దుక్కి బాగా ఎండుట) చేస్తే ఏలనివానికైనా పండుతుంది.
64. ఏగిలి దున్నితే, వెఱ్ఱిమాలకైనా పండుతుంది.
65. ఏ గుంటలో నీరు ఆ గుంటలోనే ఇంకుతుంది.
66. ఏ గుఱ్ఱానికి తోక ఉంటే, ఆ గుఱ్ఱమే ఊపుకుంటుంది.
67. ఏ గూటి చిలుకకు ఆ గూటి పలుకు.
68. ఏ గూటి పక్షి ఆ గూటికే చేరును.
69. ఏ గ్రహము పట్టినా ఆగ్రహము పట్తరాదు.
70. ఏ చంకనాకినా ఏమీ లేదుగానీ, ఏకు చంకనాకితే ఏగాని ఉంది.
71. ఏ చెట్టులేని చోట వెంపలి చెట్టు (ఆముదపు చెట్టు) మహావృక్షం.
72. ఏటికవతల ఇచ్చేకన్నా ఏట్లో పడేస్తే నయం.
73. ఏటి అవుతలు మిరియాలు మా తాటికాయంతేసి అంటే, మా ఇడుమాకులే పట్టలేదన్నదిట. (ఇడుమాకులు= ఇంటి ముందరి ప్రాంగణము).
74. ఏటి ఈతకు బీటి మేతకు సరి.
75. ఏటి ఒడ్డు చేను ఏరు వస్తే నిలుస్తుందా?
76. ఏటి కాడ నక్కకు పాటి రేవేమి తెలుసు.
77. ఏటికి ఎప్పుడు పోయినావు? ఇసుక తెచ్చావు? అంటే ఆడవారు తలిస్తే అదెంత సేపు అన్నదిట; మొగవారు తలిస్తే ఇదెంతసేపు అని నాలుగు బాదినాడుట.
78. ఏటి కాల్వ జూడ ఎక్కి తగ్గిన రీతి.
79. ఏటికి ఎదురీదినట్లు.
80. ఏటికి ఎన్ని నీళ్ళూ వచ్చినా, కుక్కకు గతుకు నీళ్ళే.
81. ఏటికి పోయి జారిపడి ఊరు అచ్చిరాలేదన్నాడుట.
82. ఏటికి లాగితే కోటికి, కోటికి లాగితే ఏటికి అన్నట్లు.
83. ఏటి కట్టున కూటి గట్టున ఓపిక పట్టలేరు.
84. ఏటిదరి మ్రానుకు ఎప్పుడూ గండమే.
85. ఏటిమీద దేవరకు కూటిమీదే చింత.
86. ఏటివంక లెవరు తీస్తారు, కుక్కతోక ఎవరు సరిచేస్తారు?
87. ఏటి వరద, నోటి దురద.
88. ఏటుకు ఏటు, మాటకు మాట.
89. ఏట్లో కలిసిన చింతపండు లాగా.
90. ఏట్లో పడ్డవానికి ఎన్నో ఎన్నికలు.
91. ఏట్లో పారేనీరు ఎవరు తాగితేనేమీ?
92. ఏట్లో వేసినా ఎంచి వేయవలెను.
93. ఏడవ గలిగితే ఏడ్చినకొద్ది వ్యవసాయం.
94. ఏడాటం (ఇబ్బంది) మొగుడికి ఎత్తుభారం పెళ్ళాం.
95. ఏడు ఎందల విన్ననాలు ఎంతవరకైనా ఆగుతాయి.
96. ఏడు కరువులు వస్తున్నాయిరా అంటే, తొలి కరువులోనే పోతే మిగతా ఆరు ఎంచేస్తాయి అన్నాడుట.
97. ఏడుకాంపులమ్మకు మూడు కాంపులమ్మ ముక్క నేర్పినట్లు.
98. ఏడుగురిని మారిస్తే పెద్ద గౌడసాని.
99. ఏడునెలలకు ఎందుకు నడకాలు అన్నట్లు.
100. ఏడుపు ఏడింటి కనర్ధం.

1 comment:

అపరంజి Aparanji said...

2008 మే నుండి మీరు ఇస్తున్న సామెతల సమాచారం బహు ఉన్నతము మరియు అభినందనీయము.