Monday, October 25, 2010

సామెతలు-9

1. ఉన్నమ్మ ఉన్నమ్మకే పెట్టే, లేనమ్మా ఉన్నమ్మకే పెట్టె.
2. ఉన్నవాడు ఉన్నవాడికే పెట్టును, లేనివాడూ ఉన్నవానికే పెట్తును.
3. ఉన్నవాడు ఊరికి పెద్ద, చచ్చినవాడు కాటికి పెద్ద.
4. ఉన్నవాడు ఖర్చు పెట్తకపోతే అంటారు, లేనివాడు ఖర్చు పెడితే అంటారు.
5. ఉన్న శాంతం ఊడ్చుకుపోయింది గానీ కోపమే లేదు.
6. ఉపకారం అంటే ఊళ్ళోంచి లేచిపోయినట్లు.
7. ఉపకారానికి పోతే అపకారం వెంటవచ్చినట్లు.
8. ఉపకారపు మొగుడు వుంటే, మనువిచ్చాడుట.
9. ఉపనయనము నాటిమాట ఉన్నది సుమతి. (భవతీ భిక్షాందేహి అనుట).
10. ఉపాయం లేని వాడు, ఉపవాసంతో చచ్చాడు.
11. ఉపాయం లేని వాణ్ణి ఊళ్ళోనుంచి వెళ్ళకొట్టమన్నారు.
12. ఉపాయం చెప్పవయ్యా అంటే, ఉరిత్రాడు తెచ్చుకోమన్నాడట.
13. ఉపాయం ఉన్నవాడు ఊరిమీద (పడి) బ్రతుకుతాడు.
14. ఉపాయం ఎరుగని దాసరయ్యా, ఊళ్ళ ఉపాసం ఉండవయ్య.
15. ఉపాయవంతుడు ఊరికి ఉరవడి.
16. ఉప్పరసన్యాసం ఉభయ భ్రష్టత్వం.
17. ఉప్పు ఊరగాయ కాదు.
18. ఉప్పుకు నిప్పువలే.
19. ఉప్పుతిని ఉపతాపమందనేల?
20. ఉప్పుతిన్న కోడే ఊరిపోయింది, పప్పు తిన్న కోడే పాలిపోయింది.
21. ఉప్పు తిన్న ప్రాణం ఊరుకోదు.
22. ఉప్పుతిన్న వాడు నీరు తాగక తప్పదు.
23. ఉప్పుతో తొమ్మిది పప్పుతో పది.
24. ఉప్పు పులుసు కారము తినే శరీరానికి ఊపిరి ఉన్నంతవరకే ఉంటుంది కామము.
25. ఉప్పు మిరపకాయ ఊరికే రాగా ఆలినికొట్ట చేతులు తీటా?
26. ఉప్పు ముల్లెను నీటిలో ముంచినట్లు.
27. ఉప్పులేదు కారంలేదు, అమ్మతోడు! కమ్మగుంది.
28. ఉప్పులేని పప్పు, ఊరగాయలేని సద్ది.
29. ఉప్పువాడు ఏడిసాడు, పప్పువాడూ ఏడిసాడు, బోండాపు కాయలవాడు పొర్లి పొర్లి ఏడిసాడు.(ఎవరిసొమ్ము వారికి ఎక్కువ అనుట).
30. ఉప్పువాడూ చెడె, పప్పువాడు చెడె, తామలపాకులవాడు తమాము చెడె.
31. ఉప్పువేసి పొత్తు కలిపినట్లు.
32. ఉప్పోడు పప్పోడు ఊరుకుంటే, టెంకాయల వాడు పొర్లి పొర్లి ఏడ్చాడుట.
33. ఉబుసుపోకకు పిండిబొమ్మనుచేసి పీట మీద కూర్చోపెడితే, ఆడబిడ్డతనాన అదిరి అదిరి పడిందట.
34. ఉబ్బుమొగంవాడు ఊరువెలదామంటే, రెప్పలేనివాడు రేపువెల్దామన్నాడుట.
35. ఉభయపవిత్రాలు తిని, ఉద్దెరిణ నీళ్లు తాగి 'ఊహూ' అంటావా ఉత్తమాశ్వమా?
36. ఉభయబ్రష్టత్వం, ఉపరి(ఉప్పరి) సన్యాసం.
37. ఉమ్మడికి (పనికి) బడుగు, సొంతానికి పిడుగు
38. ఉమ్మడిగా తిని ఒంటరిగా బలవాలి.
39. ఉమ్మడిగొఱ్ఱె పుచ్చి చస్తుంది.
40. ఉమ్మడిబేరం, ఉమ్మడిసేద్యం ఇద్దరికీ చేటు.
41. ఉయ్యాలలో బిడ్డను పెట్టి ఊరంతా వెతికినట్టు.
42. ఉరికిఉరికి పసూలు కాస్తే ఎన్నాళ్లు కాస్తావు?
43. ఉరికిఉరికి ఊరిపిడుగు పోలిసెట్టి బుడ్డమీద పడ్డట్టు.
44. ఉరిమిన మబ్బు కురవక మానదు.
45. ఉరిమిన మబ్బు తరిమిన పాము ఊరకే పోవు.
46. ఊరిసినచోట (కాలినచోట) ఉడుకులు చల్లినట్లు.
47. ఉరిసిన పుండుపై ఉప్పుచల్లినట్లు.
48. ఉరుకు ఉరుకు అనే సవతేగానీ, తోడు ఉరికే నా సవతే లేదు.
49. ఉరుకు తొత్తుకు విటుడుండనేల?
50. ఉర్సులకుపోతే కర్సులకు కావాలి.
51. ఉలవకాని పొలం ఊసర క్షేత్రం.
52. ఉలవలచేను పెట్టిన మగడురకుండక పత్తిచేనుపెట్టి ప్రాణం మీదికి తెచ్చినాడు.
53. ఉలవలు తింటావా బసవన్నా? అంటే 'ఊ ' అన్నట్లు (తలాడించినట్లు).
54. ఉలవలుతిన్నమ్మకు ఉలుకు, సజ్జలు తిన్నమ్మకు సలుకు.
55. ఉలవలెత్తమంటే ఊళ్ళడిగినట్లు.
56. ఉలిపికట్టెకేలరా ఊళ్ళో పెత్తనాలు? (ఉలిపికట్టె=పనిలేనివాడు).
57. ఉలుకున్నమ్మకు అలుకెక్కువ, గూద ఉన్నమ్మకు బాధ ఎక్కువ.
58. ఉల్లాసంబట్టి ఊరికరణాన్ని (కరణంతో) పోతే, దొమ్మరిపట్టి తొంబై యియ్యమన్నదిట.
59. ఉల్లి ఉంటే మల్లికూడా వంటలక్కే.
60. ఉల్లి ఊరినా మల్లి పూసినా మంచి నేలలోనే.
61. ఉల్లిగడ్డంత కోడలువస్తే వల్లికలోఉన్న అత్త ఉలికి ఉలికి పడిందట. (వల్లిక=స్మశానం).
62. ఉల్లి చేసినమేలి తల్లి ఐనా చెయ్యదు.
63. ఉల్లితిన్న కోమటి ఊరుకొన్నట్టు. (నోరు తెరిస్తే కంపని).
64. ఉల్లిని నమ్మి తల్లిని నమ్మి చెడినవాడులేడు.
65. ఉల్లి పదితల్లుల పెట్టు.
66. ఉల్లి పువ్వు ఉల్లిపువ్వే, మల్లెపువ్వు మల్లెపువ్వే.
67. ఉల్లి మల్లి అవుతుందా? ఉంచుకున్నది పెళ్ళాం అవుతుందా?
68. ఉల్లి మల్లికాదు, కాకి కోకిల కాదు.
69. ఉల్లి ముట్టనిదే వాసన రాదు.
70. ఉసురు (ఊపిరి) ఉంటే, ఉప్పుకల్లు అమ్ముకొని బ్రతుకవచ్చు.
71. 'ఊ' అంటే తప్పు 'ఆ " అంటే తప్పు; నారాయణా అంటే బూతు (మాట).
72. ఊక ఊకే నూక నూకే!
73. ఊగిఊగి ఉయ్యాల ఉన్నచోటికే వస్తుంది.
74. ఊట వేసిన మడి, వాత వేసిన పశువు (కొరగావు).
75. ఊదరకూ డెన్నాళ్ళు, ఉద్యోగం ఎన్నాళ్ళు.
76. ఊదర ఒక ధాన్యమా? ఉండ్రాళ్ళొక పిండివంటా? (ఊదర=వరిచేలలోని ఒక కలుపు మొక్క).
77. ఊదువేయనిదే పీరు లేవదు. (ఊదు= సంబ్రాణి ధూపం).
78. ఊపిరి పట్టితే బొజ్జ నిండునా?
79. ఊబ నామొప్గుడు, ఊళ్ళో ఉన్నా ఒకటే, దండులో ఉన్నా ఒకతే. (ఊబ=నపుంసకుడు).
80. ఊబనామొగుడు ఉండీ ఒకటే లేకా ఒకటే.
81. ఊరంతా ఉత్తరం చూస్తే, దాసరిపుల్లయ్య దక్షిణం చూసాడట.
82. ఊరంతా ఉల్లి: నీవెందుకే తల్లి.
83. ఊరంత ఉల్లిపూస్తే మాలపల్లి మల్లె పూసె.
84. ఊరంతా ఊరిముఖం, దాసరి తాళ్ళముఖం (తాళ్ళు=తాటిచెట్ల తోపు).
85. ఊరంతా ఒకటైతే చేనంతా ఒకమేర.
86. ఊరంతా ఒక త్రోవ, ఉలిపికట్టెది ఇంకొక త్రోవ.
87. ఊరంతా ఒక త్రోవ, ఊదుదోకది ఇంకొకదోవ. (ఉడుదోక=విడిచిన ఆడది; అప్రయోజకురాలు).
88. ఊరంతా చుట్టాలు, ఉట్టి కట్టుకోను చోటులేదు.
89. ఊరంతా చుట్టాలు, ఉచ్చపోసుకోను చోటులేదు.
90. ఊరంతా మేనమామలు ఉచ్చపోసుకోను చోటులేదు.
91. ఊరంతా నాన్నకు లోకువ, నాన్న అమ్మకు లోకువ.
92. ఊరంతా వడ్లెండబెట్టుకుంటే, నక్క తోక ఎందబెట్టుకున్నదట.
93. ఊరక 'మామా' అనక, 'పెళ్ళాం తండ్రీ' అన్నట్లు.
94. ఊరకరారు మహానుభావులు (మహాత్ములు).
95. ఊరకుండటం కంటే ఊగులాడటం మేలు.
96. ఊరకుండలేక ఉప్పరిని తగులుకుంటే, తట్టకొక తన్ను తగిలిస్తున్నాడు.
97. ఊరకుండలేక ఒళ్ళు ఉమ్మెత్తాకుతో (దురదగొండెతో) రుద్దుకొన్నట్టు.
98. ఊరకున్న దేవుడికి ఉపారాధన లెట్లు వస్తాయి?
99. ఊరకున్న ప్రాణానికి ఉచ్చుతాళ్ళు తెచ్చుకున్నట్లు.
100. ఊరకున్న ప్రాణానికి ఉరిపోసుకున్నట్లు.

2 comments:

కృష్ణప్రియ said...

మంచి ప్రయత్నము. ప్రశంసనీయము

రాజేశ్వరి నేదునూరి said...

సుబ్రమణ్యం గారు ! సామెతలు బాగున్నాయి. మంచి ప్రయత్నం .మీ కృషి శ్లాఘ నీయం. 1000 పూర్తి చేయండి. అభినందనలు.