Wednesday, October 27, 2010

సామెతలు-10

1. ఊరకున్నవాడే ఉత్తమయోగి
2. ఊరకున్నవాడీని ఊరేమీ చెయ్యలేదు.
3. ఊరకున్నవాడికి ఊహలు రావు.
4. ఊరకున్నవాడికి ఉల్లిమిరియం పెట్టినట్లు.
5. ఊరపందికి పన్నీరు, చెవిటికి వీణ వంటిది.
6. ఊరపిచ్చుకకు గుమ్మడికాయంత గూద.
7. ఊరపిచ్చుకకు తాటికాయంత గూద
8. ఊరపిచ్చుకమీద తాటికాయ పడినట్లు.
9. ఊరపిచ్చుకమీద వాడి చంద్రాయుధమా?
10. ఊరంతా ఊరించి ఊగాదినాడు బూరె ఇచ్చెనట.
11. ఊరికంతా ఒక బోగముదైతే ఆ బోగముది ఎవరివద్ద ఆడును?
12. ఊరికళ గోడలే తెలుపుతాయి.
13. ఊరికి అమాసే లేదు అన్నట్లు.
14. ఊరికి ఉపకారంగా ఆలికి ఒక కోక కొనిపెడతాను, ఇంటింటికొక డబ్బివ్వండి అన్నట్లు.
15. ఊరికి వచ్చినమ్మ నీరుకు రాదా?
16. ఊరకుక్కా, సింహం ఒకటి అగునా?
17. ఊరకే ఉండక ఉల్లంకలు (తగాదాలు) పెట్టి చెప్పుదెబ్బలు సేవకులకి ఇప్పించారట.
18. ఊరకే పెట్టె అమ్మను నీ మొగుడితో పాటు పెట్టమన్నట్లు.
19. ఊరకే వస్తే మావాడు ఇంకోడున్నాడు అన్నట్లు.
20. ఊరికొకవానా, ఊదరకింకొకవానా కురుస్తుందా?
21. ఊరిజబ్బు చాకలి ఎరుగును, ఉద్యోగి జబ్బు బంట్రోతు ఎరుగును.
22. ఊరిదగ్గఱి చేనుకు అందరూ దొంగలే.
23. ఊరిన పుండు మీద ఉప్పుకారం చల్లినట్లు.
24. ఊరినిండా అప్పులు, తలనిండా బొప్పెలు.
25. ఊరినిండా అప్పులు, నోటి నిండా పళ్ళు.
26. ఊరి పిడూగు పోలిసెట్టి బుడ్డమీడ పడిందిట.
27. ఊరి ముందరికి వచ్చి నా పెళ్ళాం పిల్లా ఎట్లున్నారని అడిగినాడట.
28. ఊరి ముందరి చేను, ఊళ్ళో వియ్యం కొరగావు.
29. ఊరి ముందరి చేను ఊరపిచ్చుక పాలు.
30. ఊరిముందరి సేద్యం, మద్దెకాడి బద్దెల పలుపు ఉంటే, ఆరేండ్లు సేద్యంచేస్తా అన్నదిట ఎద్దు.
31. ఊరిముందు ఉరుకులాట, మగని ముందు గంతులాట.
32. ఊరిలో కుంటి, అడవిలో లేడి.
33. ఊరివరకూ వచ్చి ఊరిగమిని ముందు పరుగెత్తినట్లు.
34. ఊరివారి పసుపు, ఊరివారి కుంకుమ, ఎవరిదేమిపోయే.
35. ఊరివారి బిడ్డను నగరివారు కొడితే, నగరివారి బిడ్డను నారాయణుడు కొడతాడు.
36. ఊరివారి బిడ్దను రాజుగారు కొడితే, రాజు గారిబిడ్డను దేవుడు కొట్టును.
37. ఊరివారి వడ్ల పుణ్యాన్ని, మా అత్త ముడ్డిపుణ్యాన్ని, నాకు నేడు భోజనం దొరికింది.
38. ఊరిశని వచ్చి వీరిసెట్టిని కొట్టినదట.
39. ఊరుంటే మాదిగ గేరి (వాడ) ఉండదా?
40. ఊరుంటే మాలపల్లి (మాలాడ) ఉండదా?
41. ఊరు ఉసిరికాయంత, తగవు తాటికాయంత.
42. ఊరు ఉస్తికాయంత, సిద్ధాంతం తాటికాయంత.
43. ఊరుకాలిన మంటకు కూడుడుకునా?
44. ఊరుకోమని ఉరెట్టుకున్నదిట.
45. ఊరు తిరిగిరమ్మంటే రోలు తిరిగివచ్చినట్లు.
46. ఊరు దూరము, కాడు దగ్గిర.
47. ఊరున్నది, చిప్ప ఉన్నది, నాకేంతక్కువ అన్నట్లు.
48. ఊరుపండితే ఊకైనా దొరుకుతుంది.
49. ఊరు పుట్టినప్పుడే, ఉగాది పుట్టింది.
50. ఊరు పుట్టినప్పటినుండి ఎన్ని ఉగాదులు రాలేదూ, ఎన్ని ఉగాదులు పోలేదూ?
51. ఊరు పొమ్మంటున్నది, కాడు రమ్మంటున్నది.
52. ఊరుమాసినా పేరు మాయదు.
53. ఊరులేక పొలిమేర ఉండునా?
54. ఊరువిడిచి పొరుగూరుపోయినా పూనిన కర్మపోదు.
55. ఊరేలినా తా పండుటకు మూడు మూరల తావే.
56. ఊళ్ళు చేసిన బాకీ కూళ్ళుచేస్తే తీరుతుందా?
57. ఊళ్ళేలని వారు రాజ్యాలేలుతారా?
58. ఊళ్ళేలే కొడుకు కన్నా ఊపాదానమెత్తే పెనిమిటి మేలు.
59. ఊళ్ళో అధికారమైనా ఉండాల, ఊరంచు పొలమైనా ఉండాల.
60. ఊళ్ళో ఇల్లులేదు, పొలంలో చేను లేదు.
61. ఊళ్ళో పెండ్లయితే ఱంకుముండలకు రాగిసంకటి దిగదు.
62. ఊళ్ళోకి రాజుగారు వస్తున్నారంటే, పెండ్లమువంక అనుమానంగా చూసినట్లు.
63. ఊళ్ళోకి రవొద్దు రౌతా అంటె గుఱ్ఱాన్ని ఎక్కడ కట్టేసేది అన్నాడట.
64. ఊళ్ళో (పెళ్ళికి)పెళ్ళైతే కుక్కలకు హడావుడి.
65. ఊళ్ళో ముద్ద గుళ్ళో నిద్ర.
66. ఊళ్ళోవాళ్ళ ఉసురోసుకొని, నూరేండ్లు బ్రతకమన్నట్లు.
67. ఊళ్ళోవాళ్ళకి పనిచేసి ఒళ్ళంతా దుమ్ము చేసుకొన్నట్లు.
68. ఊసరవిల్లి వలే రంగులు మార్చేవాడు.
69. ఊసరక్షేత్రంలో అలికితే ఉల్లికోపుల పంట.
70. ఊసరక్షేత్రంలో దూసరి తీగ.
71. ఊసరక్షేత్రంలో పైరు, ణిరులేని చెరువుకింద సేద్యము.
72. ఊహ ఊళ్ళేల మంటే, వ్రాత (రాత) రాళ్ళుమోయమన్నది.
73. ఊహలు ఊళ్ళేలుతుంటె, ఖర్మం కట్టెలు మోయిస్తున్నది.
74. ఋణము, రణము ఒకటే.
75. ఋణశేషం, వ్రణశేషం, శత్రుశేషం ఉంచరాదు.
76. ఋషిమూలం, నదిమూలం, స్త్రీమూలం విచారించరాదు.
77. ఎంగిలాకులు ఎత్తమంటే, వచ్చినవాళ్ళను లెక్కపెట్టినాడట.
78. ఎంగిలికి ఎగ్గులేదు, తాగుబోతుకు సిగ్గులేదు.
79. ఎంగిలిచేత (తితో) కాకిని తోలనివాడు (అదల్చనివాడు) భిక్షంపెట్టునా?
80. ఎంగిలితిండికి ఆపోశనం ఎత్తవలెనా?
81. ఎంగిలిబూరెను కడిగినట్లు.
82. ఎంచకురా పంచుకుంటావు.
83. ఎంచబోతే మంచమంతా కంతలే.
84. ఎంచిన ఎరువేదిరా అంటే, యజమాని పాదమే.
85. ఎంచివేస్తే ఆరి తరుగుతుందా?
86. ఎండ్రకాయ కొవ్వితే కలుగులో నిలువదు.
87. ఎండ్రకాయ కొవ్వినా, యానాది కొవ్వినా కలుగులో ఉందరు.
88. ఏండకాచిన నాడు ఏకులు వడికి, వానకురిసిన నాడు పత్తి పట్టుకున్నట్లు.
89. ఎండకు పెట్టీన టోపీ, వడగండ్లకాగునా?
90. ఎండకాసిన చోటే, వెన్నెల కూడా కాసేది.
91. ఎండబడితే ఉండబడుతుంది, ఉండబడితే వండబడుతుంది, వండబడితే తిండిపడుతుంది, తిండిపడితే కండపడుతుంది.
92. ఎండమావుల్లో నీరు ఎందుకెక్కినట్లు?
93. ఎండ మిడిసికాసినా చీకట్లకి గుహలుండనే ఉండును.
94. ఎండాకాలంలో ఏకులువడికి వానాకాలంలో వడ్లుదంచినట్లు.
95. ఎండావానా కలిస్తే కుక్కలకు నక్కలకు పెండ్లి.
96. ఎండావానా వస్తే నక్కలపెళ్ళి.
97. ఎండితే తరుగుతుందని పచ్చిదే తినేవాడు.
98. ఎండిన ఉళ్ళగోడు ఎవడికి కావాలి? పండిన ఊళ్ళకు అందరూ ప్రభువులే.
99. ఎండినమోడుకు ఎఱ్ఱనిపూలు తగిలిచినట్లు.
100. ఎండునేలమీద ఎండ్రకాయ కనపడితే వాన తప్పదు.

3 comments:

కొత్త పాళీ said...

Interesting effort

శివ చెరువు said...

మెచ్చుకోదగ్గ ప్రయత్నం..

www.tollywoodtv.com said...

Chaalaa manchi aalochana.. Future lo samethala library avvochchu.. keep it up.