Friday, July 29, 2011

సామెతలు 61


1. పిల్లి పట్టిన ఈరువు వలె (ఈరువు=మాంసం)
2. పిల్లి బ్రహ్మణుడు, పీట ముత్తైదువ.
3. పిల్లి ముడ్డిలో మల్లెపందిరి.
4. పిల్లి లేనప్పుడే కలుగులోనుండి ఎలుకలు బయటకు వచ్చి గంతులేసేది.
5. పిల్లి లేని పిసిని, వానలేని వరద.
6. పిల్లి వలస త్రిప్పినట్లు (పిల్లలను).
7. పిల్లి శాపాలకు ఉట్లు తెగుతాయా?


పీ


8. పీకుడుగానికి బియ్యపురొట్టె, మూతి కడుగ నేతిబొట్టు.
9. పీకులాట పెండ్లికిపోయి, పిల్లా నేను సగమై వచ్చినా మన్నదటా.
10. పీటకు పిఱ్ఱకు వైరం.
11. పీటకోడుకు పసిపిల్లలకు చలిలేదు.
12. పీట పగిలేటట్లు, మొలత్రాడు తెగేటట్లు తింటేనే ప్రీతైన తిండి.
13. పీతాంబరము కట్టినమ్మ పీట చంకనే పెట్టాలి.
14. పీనుగ ఎక్కడో గద్దలూ అక్కడే.
15. పీనుగకు చేసిన జాగారం - గొడ్డావుకు వేసిన ఆహారం.
16. పీనుగకు చేసిన శృంగారం - నగరికి చేసిన కొలువు.
17. పీనుగను పొడిచిన బల్లెమువాడు.
18. పీనుగమీద పిండాకుడు అన్నట్లు.
19. పీయి తినెడి కాకి పితరుండు ఎట్లౌను?
20. పీయి తినే వాడింటికి చుట్టంపోతే, ఏరిగినదాకా తన్నినాడట.
21. పీరుసాహేబు పింగు నాకుతుంటే అల్లీసాహేబుకు బెల్లమట.
22. పీర్ల పండుగకు గోకులాష్టమికి ఏమి సంబంధము?
23. పీర్లు బచ్చాని కేడిస్తే, ముల్లా పంచదార కేడ్చినాడట.


పు


24. పుంగనూరు సంస్థానం (వెఱ్ఱిబోగలది -అని).
25. పుంజం పెట్టితే బట్ట, లంచం పెట్టితే పని.
26. పుంజు కూతనుండి ప్రొద్దెరిగిన యట్లు.
27. పుంజులూరు శ్రోత్రియందారు (యతిమతం).
28. పుంటికూత తిన్నా పుట్టిల్లు, పాయసం తిన్నా పరాయిగడ్డ.
29. పుంటికూరలో పుడక రుచి, మాంసంలో (చిగిరెపు) ఎముక రుచి.
30. పుండంత మానింది, చేటంత ఉంది.
41. పుండు ఒక చోట, మందు ఇంకొక చోట.
42. పుండుకు పుల్ల మొగుడు.
43. పుండున్న వ్రేలికే పుల్ల తగులుతుంది.
44. పుండు పొడిచే కాకికి ఎద్దునొప్పి తెలుస్తుందా?
45. పుండు మానినా బెండు మానదు (బెండు=మచ్చ).
46. పుండు మీద కారం చల్లినట్లు.
47. పుండు మీద కొరవి పెట్టినట్లు.
48. పుండు మీదకు నూనె లేదంటే, బూరెలొండవే పెళ్ళామా అన్నట్లు.
49. పుక్కిటి పురాణాలతో ప్రొద్దుపుచ్చే (పొట్టబోసికొనే) వాడు పురాణాలు చెప్పగలడా?
50. పుచ్చకాయల (గుమ్మడికాయల) దొంగా అంటే, భుజాలు తడుముకొన్నట్లు.
51. పుచ్చిన మిరియాలకైనా జొన్నలు సరిరావు.
52. పుచ్చిన విత్తులు చచ్చినా మొలువవు.
53. పుచ్చుకున్నప్పుడు పుత్రుడు పుట్టినంత సంతోషం, ఇచ్చేటప్పుడు ఇంటాయన పోయినంత దుఃఖం.
54. పుచ్చు వంకాయలు, బాపని బయ్యాలు.
55. పుట్టంగ పురుడు, పెరగంగ పెళ్ళి.
56. పుట్టకు ధ్వనెత్తితే పుట్టెడు, మొగుడికి ధ్యాసెత్తితే పుట్టెడు.
57. పుట్టని బిడ్డకు (పిల్లకు) పూసలు కుట్టినట్లు.
58. పుట్టపై బాదిన పాము చస్తుందా?
59. పుట్టనివాడు, గిట్టనివాడు, గోడబొమ్మలో ఉన్నవాడే (ద్రావిడులలో మహాత్ముడు).
60. పుట్టమన్ను ఎరువైతే పుట్లకొద్ది పంట.
61. పుట్టమీద తేలుకుట్టినా నాగుబాము కరచినట్లే.
62. పుట్టమీద గొట్ట భుజంగంబు చచ్చునా?
63. పుట్టలో చేయిపెట్టితే కుట్టక మానుతుందా?
64. పుట్టలోని చెదలు పుట్టదా? గిట్టదా?
65. పుట్టల్లో తారికాడేది ఎవరంటే అంజీకివచ్చిన అంకడు అన్నాడట (అంజి=గ్రామ సముదాయక కార్యములకు గ్రామస్థులందరు వంతుల ప్రకారం పంపినవారు చేసేపని).
66. పుట్టించినవాడు పూరి మేపడా?
67. పుట్టిచచ్చినా పుత్రుడే మేలు.
68. పుట్టినదానికి పెట్టిందే సాక్షి (పూర్వజన్మలో దానంచేసింది).
69. పుట్టిననాటి (పుట్టుకతో వచ్చిన) గుణం పుడకలతో గానీ పోదు.
70. పుట్టిననాటి గుణం పులిఆకులలో వేసినా పోదు.
71. పుట్టిననాటి పుల్లగాడే మొగుడా?
72. పుట్టినప్పుడే గిట్టేవ్రాత వ్రాసినాడు.
73. పుట్టిన పిల్లలు బువ్వ కేడిస్తే, అవ్వ మొగుడికేడ్చిందట.
74. పుట్టిన బిడ్డ బువ్వకేడిస్తే, కడుపులో బిడ్డ శనగలు కావాలన్నదట.
75. పూట్టిన బిడ్డల్లా చచ్చేదానికంటే మగడే చచ్చేది మేలు.
76. పుట్టినవాడు గిట్టకపోడు (మానడు).
77. పుట్టినవానికి తమ్ముడు, పుట్టేవానికి అన్న.
78. పుట్టిని చిట్టితో గొలిచినట్లు.
79. పుట్టినిల్లు ఏకాదశి, మెట్టినిల్లు గోకులాష్టమి.
80. పుట్టినిల్లు పుణ్యలోకం, మెట్టినిల్లు ఆరళ్ళలోకం.
81. పుట్టుకకో గుణము, పుఱ్ఱెకో బుద్ధి.
82. పుట్టుకచూస్తే గరుత్మంతుడు, గుణం చూస్తే పీతిరిగద్ద.
83. పుట్తుకతో వచ్చిన బుద్ధి పుడకలతోగానీ పోదు.
84. పుట్టుచాయే గానీ పెట్టుచాయ వచ్చునా? (నిలుచునా?)
85. పుట్టుట గిట్టుటకొఱకే, పెఱుగుట విఱుగుటకొఱకే, ధరతగ్గుట హెచ్చుట కొఱకే.
86. పుట్టునత్తా? పెట్టునత్తా? (నత్తి).
87. పుట్టు వాసనా? పెట్టు వాసనా?
88. పుట్టు శాగలేనిది పెట్టు శాగ ఎం ప్రయోజనం? (శాగ=చేవ)
89. పుట్టు శాస్త్రులా? పెట్టుశాస్త్రులా?
90. పుట్టెడు అప్పు గడ్డపార మింగినట్లు.
91. పుట్టెడు అప్పయినా కాయవచ్చునుగానీ పుప్పి(పిప్పి) మాటలు ఎవడుపడతాడు?
92. పుట్టెడు ఆముదము రాసుకొని పొర్లాడినా, అంటేదే అంటుతుంది, అంటంది అంటదు.
93. పుట్టెడు నువ్వుల్లో పడ్డా అతికేవే అతుకుతవి.
94. పుడుతూ పుత్రులు, పెరుగుతూ శత్రువులు.
95. పుడుతూ సోదరులు, పెరుగుతూ దాయాదులు.
96. పుణ్యం కలిగిన మగని చేసుకుంటే, పూసలలోనికొక రుబ్బుడురాయి.
97. పుణ్యంకొద్ది పురుషుడు, దానం కొద్దీ బిడ్డ.
98. పుణ్యంకొద్ది పురుషుడు, విత్తంకొద్దీ వైభవము.
99. పుణ్యం పుట్టెడు, పురుగులు తట్టెడు.
100. పుణ్యానికంటే మా చిన్నాయనను తోలుకొస్తాను అన్నట్లు.

2 comments:

Anonymous said...

ఇన్ని సామెతలు సేకరించటం అనేది చాలా గొప్ప విషయమండి.

kallurisailabala said...

మీ ప్రయత్నం అభినందనీయం