Saturday, April 9, 2011

సామెతలు 44


1. తీరోటి (తీరైన) మొగమని తిరిపానికి బోతే, తడవిచూసాడట.
2. తీర్థము స్వార్థము కలసివచ్చినట్లు.
3. తీర్థయాత్రతోడ దివ్యుండు కాడయా.
4. తీసినవారు బాగానే ఉంటారు, తీయించుకున్నవారూ బాగానే ఉంటారు, ఎదురైనవారికి తగులుతుంది ఎదురుమిత్తి.


తు


5. తుంగభద్రలో మునుగను తాతం భట్టాఙ్ఞా?
6. తింగలో పిత్తితేమీ? తూటాకులో పిత్తితేమి?
7. తుంటిమీద కొడితే నోటిపళ్ళు రాలాయట.
8. తుప్పరల వస్తేగానీ మంత్రాల పసలేదు.
9. తుట్టెపురుగు రెక్కలు వచ్చినా, ముసలివాడికి ప్రాయం వచ్చినా పట్టపగ్గాలుండవు.
10. తుడుము కాడి(డ) నుంచి దేవతార్చనదాకా ఒకటే మాట (తుడుము=నగారా).
11. తుడుము మొదలు దేవతార్చనదాకా ఒకేమాట (మంత్రం).
12. తుదను దండుగనిడి మొదలుచెడు నరుండు.
13. తుది దాకునే లోక విరుద్ద వృత్తముల్
14. తుపాకి కడుపున ఫిరంగి పుట్టినట్లు.
15. తుమ్మ ఉన్నచోటునే కమ్మ ఉండును.
16. తుమ్మగుంతలో ఇచ్చి పోగొట్టుకొన్నవాడు, దండిగుంటలో ఇచ్చి రాబట్టుకున్నవాడు.
17. తుమ్మతోపుల్లో కొత్తకోలాటం.
18. తుమ్మ దుడ్డువలె, కాపు కదురువలె.
19. తుమ్మితే ఊడిపోయే ముక్కు ఎన్నాళ్ళుంటుంది?
20. తుమ్ముకు తమ్ముడులేడు గానీ, ఆవలింతకు అన్న ఉన్నాడు.
21. తుమ్ము తమ్ముడై చెప్పు.
22. తుమ్మెదలాడితే వాన తప్పదు.
23. తురక ఎంత గొప్పవాడైనా, ఇంతికి పేరు లేదు, తలకు జుట్టులేదు, మొలకు తాడు లేదు.
24. తురక కరక భేదికారులే, మొదటిది దగ్గరకు వస్తే చాలు, రెండోది లోపలికి పోవాల.
25. తురక కొట్టవస్తే చుక్కెదురని కదలకుంటారా? 
26. తురక దెయ్యము మంత్రించినట్లు.
27. తురక దాసరికి ఈత మజ్జిగ.
28. తురక మెచ్చు, గాడిద తన్ను సంకటమే.
29. తురకలలో మంచి ఎవరంటే, తల్లి కడుపులో ఉన్నవాడు, గోరీలో ఉన్నవాడు.
30. తురకల సేద్యం, పెరికల పాలు. (పెరిక= విశాఖ ప్రంతంలో ఒక జాతి).
31. తురకలు తప్పించుకుంటే ఈదులలో, మేకలు తప్పించుకుంటే తుమ్మలలో (ఈదులు=ఈత చెట్ల తోపులు).
32. తురకలు లేణు ఊళ్ళో దూదేలులవాడే ముల్లా.
33. తురకలవాడకు గంగిరెద్దు పోతే, కోసుకొని తిన్నారట.
34. తురకవీధిని సన్యాసి భిక్ష వలె.
35. తురక వీఢిలో విప్రునికి పాదపూజ చేసిఏమి? చేయకేమి?
36. తురకా దూదేకుల పొత్తులో మురిగీ మర్దార్.
37. తురకా (బ)మరకా తిరగేసి నరకా.
38. తురాయి పెట్తినవాడి కొలువు, పరాయివాడి పాంపు.
39. తులము నాలికకు తొంభై రుచులు.
40. తులసి కడుపున దురదగొండి పుట్టినట్లు.
41. తులసికోటలో ఉమ్మేసినా వేమిరా? అంటే, యఙ్ఞవేదిక అనుకున్నాను అన్నాడట.
42. తులసివనంలో గంజాయి మొక్కవలె.
43. తులువనోటికి ఉలవపప్పు.
44. తువ్వన వేసిన ఎఱువు, బాపనికి పోసిన నెయ్యి (తువ్వ=ఇసకతెర, ఎర్రనేల).
45. తుళ్ళే ఎద్దే గోనె మోసేది.


తూ


46. ' తూ ' అంటే బలా అన్నదంట.
47. తూగి ముందుకు పడడు, తాగి వెనుకకు పడడు.
48. తూట్లు మూసి తూములు తెరచినట్లు.
49. తూనీగలాడితే తూమెడు వర్షం (వాన).
50. తూమెడువడ్లు తూర్పార(న) బట్టేటప్పటికి ఏదుమువడ్లు ఎలుకలు తినిపోయినవి.
51. తూర సందులేదు, తోడ నొకడోలు.
52. తూరిన డేగేటు (వేటు), విడిచిన కోలేటు (కోల) తప్పవు (తూరుట=ఆకాశం నుండి భూమికి మహావేగంతో దిగి హటాత్తుగా పైబడి మరల ఎగిరిపోవుట).
53. తూరిన గుద్ద దెబ్బ, నీతిపట్తు పులిదెబ్బ తప్పవు.
54. తూరుపు తలాపి (తలదాపి) దున్నపోతు గూడా పెట్టదు.
55. తూరుపు తొమ్మిది, పడమట పది.
56. తూర్పున ఇంద్రధనుస్సు, దూరాన వర్షం.
57. తూర్పున ఇంద్రధనుస్సు వేస్తే తుంగమడిలోను, పడమర ఇంద్రధనస్సు వేస్తే బండమీదను పశువులను కట్టాలి.
58. తూర్పున కొఱ్ఱువేస్తే దుక్కిటెద్దు ఱంకె వేస్తుంది (కొఱ్ఱు=ఇంద్రధనుస్సు).
59. తూర్పున తెరవేసింది, తుంగభద్రలో దొడ్డికట్టరా గొల్లోడా. (తెర=వరదగూడు).
60. తూర్పున ధనస్సు వేస్తే, తుంగగడ్డకూడా తడవదు, పరమట వేస్తే పల్లాలన్నీ (పెంటగుంటలన్నీ) నిండుతవి.
61. తూర్పున వరదగూడు వేస్తే, తుంగపోచయినా తడవదు.


తృ


62. తృణము మేరువు, మేరువు తృణము.


తె


63. తెంపులతాళ్ళు, చిల్లుల కడవ.
64. తెగబలిసిన ఆబోతెద్దు తా నెక్కదు, ఇంకొకదానిని ఎక్కనీయదు.
65. తెగించి దానంచేస్తాను తేరా పిడికెడు డాళ్ళు అన్నట్లు.
66. తెగించినదానికి సగుడు మోకాలిబంటి.
67. తెగించినవాడికి తెడ్డేలింగం, విదిచినదానికి వీరేశలింగం.
68. తెగితే లింగడు ఱాయి (శివలింగము స్థానభ్రష్టమైతే రాయితో సమానం అనుట).
69. తెగిన చేను తేమ నోర్చును.
70. తెగిన వ్రేలికి సున్నంగూడా పెట్టడు.
71. తెగువదారికి తేలు కుట్టితే తెల్లవార్లు కోడి కూసిందట.
72. తెగువ దేవేంద్ర పదవి.
73. తెగేదాకా బిగించకూడదు (లాగరాదు).
74. తెచ్చుకుంటే భోంచెయ్యి జగన్నాయకా ! లేకుంటే ఊరకుండు లోకనాయక.
75. తెచ్చుకొన్న చద్ది, తెచ్చుకొన్నవాడిని తిననిస్తే, మన కమ్మతన మెందుకు కాల్చనా?
76. తెడ్డుండగా చెయ్యి కాల్చుకున్నట్లు.
77. తెడ్డు ఉండగా చేతితో తాకనేల?
78. తెడ్డు ఏదీ? అంటే కొయ్య ఏదీ? అన్నట్లు.
79. తెడ్డుకేమి తెలుసు కూరల రుచి.
80. తెడ్డు నాకి, వ్రతం చెడకొట్టుకున్నట్లు.
81. తెనుగు తేట, అరవం అధ్వాన్నం.
82. తెరవాటు గాడు కట్టిన బట్టాలాగి మానభంగమని మానునా?
83. తెర్లు వదలిన జీదలు వదులుతాయి.
84. తెలకపిండి తిన్న కుక్క తోకాడించక మానదు.
85. తెలగాన్యపు టెక్కు, నియోగపు నిక్కు (నియోగినిక్కు).
86. తెలిక వానికి నువ్వు వండినట్లు.
87. తెలియని దెయ్యమికన్నా, తెలిసిన దెయ్యం మేలు.
88. తెలిసినవారు ఎదురైతే మనిషి పండ్లికిలిస్తాడు, గుఱ్ఱం సకిలిస్తుంది.
89. తెలివి ఒకరి అబ్బసొమ్మా తోటసుబ్బమ్మా?
90. తెలివి ఒకరి సొమ్మా గొల్ల గురవమ్మా?
91. తెలివికి తల లేకపోయినా, భోజనానికి పొట్ట ఉంది.
92. తెలివి మూలం, తెచ్చెర ఘోరం.
93. తెలివిగలిగిన పెండ్లాం తెల్లవారిన తరవాత ఏడ్చిందట.
94. తెలివిగలిగిన వాళ్ళాను తెలివిగలవాళ్ళ దగ్గరకు పంపి నన్ను నీ దగ్గరికి పంపినారు.
95. తెలివితక్కువ, ఆకలెక్కువ.
96. తెలివిలేని పట్టుదల, పొయ్యిలో ఇమడని నిప్పు, కళ్ళెంలేని గుఱ్ఱం.
97. తెలిసి తెలిసి బొందను పడ్డట్టు.
98. తెలిసినవానికి తెలకపిండి, తెలియనివానికి గానుగ పిండి.
99. తెలిసినవారికి ముందరనే ఉంది మోక్షం.
100. తెలిసేవరకు బ్రహ్మవిద్య, తెలిసిన తర్వాత కూసివిద్య.

No comments: