Thursday, April 21, 2011

సామెతలు 46


1. తోలు తొబక దిని కుక్క పెద్దపులైందట.
2. తోలు కొరికేవాడు పోతే, బొమికలు నమిలేవాడు వస్తాడు.


తౌ


3. తౌడు తింటు ఒయ్యారమా?
4. తౌడుతిన్నా మూతి తుడుచుకొన్నట్లుండాలి.
5. తౌడు తినేవాడికి మీసాలెగబెట్టే వాడొకడు.


త్రా


6. త్రాగనేరని పిల్లి ఒలకబోసుకున్నదట.
7. త్రాగను గంజిలేదు, తలకు ఆటికలి.
8. త్రాడు చాలదని బావి పూడ్చుకుంటారా?


త్రో


9. త్రోయనేర్చుకున్న కుక్క దొంతులు చేర్చునా? (పేర్చునా?)
10. త్రోవ దొరతన మెరుగదు, నిద్ర సుఖమెరుగదు.
11. త్రోవలో పెట్టి తొక్కేవురా జాణా అన్నట్లు.

త్యా


12. త్యాగి గానివాని ధర్మ మడుగవచ్చు.
13. దంచలేనమ్మ ఊదూది చూచిందట.
14. దంచినమ్మకు బొక్కిందే కూలి.
15. దంచినమ్మకు బొక్కిందే దక్కినట్లు.
16. దంచేదొకరు, పక్కలెగరేసే దింకొకరు.
17. దందమయ్యా బాపనయ్యా! అంటే మీతండ్రినాటి పాతబాకీ ఇచ్చిపొమ్మన్నాడట.
18. దండి అమావాశ్యకు వాన తాదు తెంపుకొనిపోతుంది.
19. దండించే దాత లేకుంటే, తమ్ముడు చందప్రచండుడు.
20. దండిపైరు పంటకు పనికిరాదు.
21. దండుకు పోయినవాడి పెళ్ళాం ఎక్కడౌన్నా ముండే (ఏనాటికైనా ముండే).
22. దండుకు మంచాలు వాల్చగలమా?
23. దండుగకు ఒప్పుదురుగానీ, పందగ కొప్పరు.
24. దండుగకు రూపాయిలు, తద్దినానికి కూరలూ దొరకకుండాపోవు.
25. దండగలో పండగ.
26. దండుగైన పెట్టు (ఈవి) ధర్మానికోర్వదు.
27. దండులో గుండు పడితే ఎవనాలి ముంద మోస్తుందో?
28. దండులోని పోతే రెంటిలో ఒకటి (చావో, బ్రతుకో).
29. దండువెడదాము అంటే, వండుక తిని వెడదాము అన్నట్లు.
30. దంపుళ్ళ పాటకు దరిద్రం లేదు.
31. దంభోళహతికి తరువొక ఎదురా?
32. దగ్గఱకు పిలిచి దాసరీ! నీ కన్ను లొట్ట అన్నట్లు.
33. దగ్గఱకుపోతే దొగ్గలకూరకైనా కొరగాదు (దొగ్గలి కూర= ముండ్ల తోటకూర వంటిది).
34. దగ్గఱకు వస్తే ఎగ్గులెంచినట్లు.
35. దగ్గఱవాళ్ళకే దగ్గులెక్కువ.
36. దగ్గితే నిలవని ముక్కు, తుమ్మితే నిలుస్తుందా?
37. దగ్గుతూపోతే శొంఠి కూడా ప్రియము.
38. దగ్గు సిగ్గు దాచినా దాగవు.
39. దగ్గేవాని దగ్గర డొక్కలు ఎగురవేసినట్లు.
40. దత్తతమీది ప్రేమ- దాయాది మీద ప్రేమ.
41. దప్పికి నెయ్యిత్రాగినట్లు.
42. దప్పిగొన్నప్పుడు బావి త్రవ్వినట్లు.
43. దప్పికి నీళ్ళీక తరిమి నాతడు ఇష్టన్న మివ్వగలడా?
44. దబ్బుర పాటకు తలత్రిప్పుటలు మెండు.
45. దమ్మున్న దాడి పొమ్మన్న పోదు
46. దమ్మిడీ ఆదాయం లేదు, క్షణం తీరిక లేదు.
47. దమ్మిడీ కల్లుకు 9తాగి) ఊరంతా గెంతులు.
48. దమ్మిడీ పెళ్ళికి ఏగాని భోగం మేళం.
49. దమ్మిడీ పెళ్ళికి రూపాయి బాణాసంచా.
50. దమ్మిడీ ముండకి ఏగాణి క్షవరం.
51. దయగల దేవరా! నామగని వెదకి వానిని పట్టు, నన్ను పట్టకు.
52. దయగల మొగుడు దండుకుపోతూ, రోలుతీసి రొమ్మున వేళాడవేసి పోయాడట.
53. దయతలచి దాహ మిస్తే, ఊళ్ళోకెళ్ళి ఉడుకు అన్నట్లు.
54. దయ తుఱ్ఱుమంటే, నెత్తి చుఱ్ఱుమంటుంది.
55. దయతో దండాలు పెడితే, పడవేసి బందాలు పెట్టినట్లు.
56. దయ దండిది, గుణం మొండిది.
57. దయలేని అత్తకు దండం పెట్టినా తప్పే, ఊరకున్నా తప్పే.
58. దయ్యం బెదిరికి వరమిచ్చు.
59. ద్వయపు కంతికి పేలగింజ పెద్ద.
60. దయ్యము కొట్టనూ, బిడ్డ బ్రతకనూనా?
61. దయ్యము పట్టినప్పుడే చెప్పుతో కొట్టాలి.
62. దయ్యాలతో నెయ్యాలు చేసినట్లు.
63. య్యాల ముందర బిడ్డలు బ్రతుకుతారా?
64. దరిద్రాన్నయినా ఏడేండ్లు దాచిపెట్టితే అక్కరకు రావచ్చు.
65. దరిద్రానికి దైవ కొండాటకం.
66. దరిద్రానికి మాట లెచ్చు, తద్దినానికి కూర లెచ్చు.
67. దరిద్రుడికి ఏరేవు వెళ్ళినా ముళ్ళపరిగే.
68. దరిద్రుడికి పిల్లలెక్కువ.
69. దరిద్రుడికి సద్ది కట్టి ఇస్తే, ఊరివెలుపల కుంటకాడనే భోంచేసి పోయినాడట.
70. దరిద్రుడి చేనికి వడగండ్ల వాన.
71. దరిద్రుడీ సంగీతానికి భూమ్యాకాశాలే తాళపు చిప్పలు.
72. దరిద్రుడు తల కడుగబోతే వడగండ్ల వాన వచ్చిందట (కురిసిందట).
73. దరిద్రునికి దైవమే తోడు.
74. దరిలేని బావి, వితరణలేని ఈవి.
75. దర్శనంబులారు దైవంబు ఒకటి.
76. దర్శనంబులు వేరు దైవమౌనొకటి.
77. దర్జీవానిని చూస్తే సాలెవానికి కోపం.
78. దలారికి దండుగ భయం - మశీదుకు దొంగ భయం లేదు.
79. దలాలుకోరు వాడు కందూరు చేస్తే తిన్నవరకు నమ్మకం ఉండదు. (దలాలు కోరు= మాట నమ్మిక లేని వాడు, కందూరు= ఉరుసు).
80. దశకొద్దీ దొరికాడు దిసమొల మొగుడు.
81. దశకొద్దీ దొరికాడు పుసికళ్ళ మొగుడు.
82. దశకొద్దీ మొగుడు, దానం కొద్దీ బిడ్డలు.
83. దశ దానాలకు తోటకూర కట్ట (మట్ట).
84. దశవస్తే దిశ కుదురుతుంది (వాస్తు).
85. దశా! దశా! రావే అంటే దరిద్రాన్ని పిలవ మన్నదట.
86. దవడ రేగినా దబ్బర రేగినా నిలవవు.
87. దక్షిణపు కొమ్ము హెచ్చు ఐతే ధాన్యపు ధర హెచ్చు, ఉత్తరపు కొమ్ము హెచ్చు అయితే ఉప్పుధర హెచ్చు (నెలవంకకు).


దా


88. దాగబోయి, తలారి ఇంట్లో దూరినట్లు.
89. దాగబోయి తలారి ఎదుట దూకిట్లు.
90. దాగబోయిన చోట దెయ్యాలు పట్టుకొన్నట్లు.
91. దాచినాను మగడా! వేరుండ మన్నట్లు.
92. దాడిగుఱ్ఱం మాదిరి దౌడి తీసి దడిలో దూరినాడట.
93. దాణాకు నోరు తెరిచి, కళ్ళానికి (కళ్ళెమునకు) నోరు మూసినట్లు.
94. దాణాకొద్ది లద్ది
95. దాణా దండుగే గానీ, దమ్మిడీ పనికాదు.
96. దాతలిచ్చిన పాలుకంటే, ధరణి (ధారుణి) ఇచ్చిన పాలు మేలు.
97. దాతలు లేక కాదు మాకు వ్రాత లేక.
98. దాత లేని ఊరు దెయ్యాల పేటరా.
99. దాది ఱొమ్ము దూది పాంపుగ.
100. దానం చేయకున్నా, దక్షిణం తలజేసి పండాలి.

No comments: