Monday, September 5, 2011

సామెతలు 68


1. బఱక సేద్యం - తురక నేస్తం.
2. బఱ్ఱె పెంట తిన్నా, పాలు కంపు కొట్టవు.
3. బఱ్ఱెకొమ్ము అంటే, ఇఱ్ఱి కొమ్ము అన్నట్లు.
4. బఱ్ఱెకో బాంచ, గుఱ్ఱానికో సైను (బంచె= బానిస; సైను= మాలీషు చేసేవాడు).
5. బఱ్ఱె చవలం, బందె ముచ్చెవలం.
6. బఱ్ఱ్ ఎచస్తే పాడి బయట పడుతుంది.
7. బఱ్ఱె-దూడ ఉండగా గుఱక గుంజకు వస్తుందా? (గుఱక=పశురోగం).
8. బఱ్ఱెదూడ వద్ద, పాత అప్పులవాడి వద్ద ఉండరాదు.
9. బఱ్ఱె పాతిక, బందె ముప్పాతిక.
10. బఱ్ఱె పిల్లికాలు తొక్కితే, పిల్లి ఎలుకపై మీసాలు దువ్వుందట (కళ్ళెఱ్ఱ జేసిందట).
11. బఱ్ఱె పిల్లకు బనారసు చీర
12. బఱ్ఱెలు తినని కూరగాయలు బాపలకు దాన మన్నట్లు.
13. బలం ఉడిగినా, పంత ముడగరాదు.
14. బలవంతమైన సర్పము చలిచీమల చేతచిక్కి చచ్చినట్లు.
15. బలవంతాన పిల్లనిస్తామంటే, కులమేమి? గోత్రమేమి అని అడిగినాడట.
16. బలవంతుడు సొమ్ముగాక బాపడి సొమ్మా? (సొత్తా).
17. బలవంతుని చెయ్యి పడితే, బావి ఐనా చూసుకోవాలి, చంక అయినా చేరాలి.
18. బలవంతపు మాఘస్నానం.
19. బలవంతపు బ్రాహ్మణార్థం.
20. బలిజ చుట్టంకాడు, బడ్డు అయుధం కాదు.
21. బలిజ పుట్టుక పుట్టవలె, బతాయిబుడ్డి కొట్టవలె.
22. బలిజవారి పెండ్లికి జుట్టుతో సహా ఎరువు.
23. బలిజల విత్తము పట్టెదాసరి పాలు, గొల్ల విత్తము పిచ్చుగుంత పాలు.
24. బలిమిలేని వేళలో పంతం చెల్లదు.
25. బలిస్తే గోకి చంపుతారు, చిక్కితే నాకి చంపుతారు.
26. బలుసు పండితే గొలుసుల్లా కంకులు (వరి).
27. బలుసు లేని తద్దినము, బులుసు లేని యఙ్ఞమున్ను లేవు (బలుసు=ఒక ఆకుకూర; బులుసు=బులుసు పాపయ్య, బులుసు అచ్చయ్య శాస్త్రులు వేదవేదాంత వేత్త, విశ్రుతులు).
28. బల్లి పలికిందని బావ పక్కలో చేరిందట.
29. బసవ దేవునికి బడితె పూజ.
30. బహుతిండి బహునాశనం అన్నారు.
31. బహు నాయకము, బాల నాయకము, స్త్రీ నాయకము (చెడుపు).


బా


32. బాంచెను వెంకటమ్మా అనాలి కాలం తప్పినప్పుడు.
33. బాగుపడదామని పోతే బండచాకిరి తగులుకొన్నట్లు.
34. బాగైన సొమ్ములెన్ని ఉన్నా మంగళసూత్రమగునా?
35. బజారు రంకుకు పంచాయతీ చెప్పు లంజలు వీరమాతలైరి.
36. బాజాల సందడిలో మంగళ సూత్రాన్ని మరచారట.
37. బాడి(డు)గ గుఱ్ఱానికి సుడులు పట్టిచూచినట్లు.
38. బాతాకానీ వానికి బారనా, నాకూ బారనానేనా? (బారనా=పన్నెండణాలు).
39. బాదరాయణ సంభందం.
40. బాదేపల్లి సేట్లు, లెక్కలు చూస్తే తూట్లు.
41. బాధకొక కాలము, భాగ్యాని కొక కాలము.
42. బాపనవాడి కొలువు, తెల్లగుఱ్ఱపు కొలువు కష్టం.
43. బాపన వావి బందవావి.
44. బాపన సేద్యం బడుగుల నష్టం.
45. బాపన సేద్యం బత్తెం చేటు, కాపుల చదువులు కాసులు చేటు.
46. బాపన సేద్యం బ్రతకటానికీ కాదు, బ్రతికించటానికీ కాదు.
47. బాపన సేద్యం - బాల వైద్యం.
48. బాపనోళ్ళ కోపం - వరిగడ్డి శాకం.
49. బాపలలో చిన్న, బేస్తలలో పెద్ద.
50. బాపలు తప్పినా వేపలు తప్పవు, వేపలు తప్పినా ఏరువాక పున్నమ తప్పదు.
51. బాబుకు లేక బఱ్ఱెతో ఏడుస్తుంటే, కొడుకు వచ్చి పెళ్ళో అని అఖోరించాడట.
52. బారకల్ల మీద బట్ట పడ్డట్టు.
53. బారకావడివలె పడ్డావు, నీవెవడురా, మా ఇంటి దేవరకు మ్రొక్కను?
54. బారతకతలోన బాలరాజొకడు కుంబకర్నునిబట్టి (కుత్త) గుద్దసించిన వైనం తెలియదా అన్నాడట.
55. బారు బంగాళా, కొంప దివాళా.
56. బారెడు చుట్టు అయినా బాటన పొమ్మన్నారు.
57. బాల పొంగు - పాలపొంగు.
58. బాలల తుమ్ము, బాలెంత తుమ్ము మంచివి.
59. బాల వాక్కు(వాక్యం) బ్రహ్మ వాక్కు(వాక్యం).
60. బాలుర దీవెనలు బ్రహ్మ దీవెనలు.
61. బావకు మరదలు పిల్లపై ఆశ.
62. బావమరిదికంటే మించిన బంధువు లేడు.
63. బావమరిది బ్రతుక గోరును, దాయాది చావ గోరును.
64. బావమరుల ప్రక్కన కూర్చోవటం ఎట్లా అని, దూరంగాపోయి తురకోడి పక్కన కూర్చున్నదట -కొత్త పెండ్లికూతురు.
65. బావలేని కోడలు బహుభాగ్యశాలి, మరి(ఱ)ది లేని కోడలి మరీమంచిది.
66. బావా! అని చూడబోతే, రావా అని కొంగుపట్టుకున్నాడట.
67. బావా! నీభార్య ముండమోసిందంటే, మొఱ్ఱో అని ఏడ్చాడట.
68. బావా బావా అంటే పక్కలోకి రమ్మనాడట.
69. బావికింద దిన్ని బ్రతికినవాడు, చెఱువుకింద దున్ని చెడినవాడు లేడు.
70. బావి తప్పినవాడు, బడిం దిరిగినవాడు ఒకటే.
71. బావి త్రవ్వగా భూతం బయట పడినట్లు.
72. బావిలో ఏరిగేవాడికంటే బావిపక్కన (అంచున) ఏరిగేవాడు మేలు.
73. బావిలోతు చూడగలంగాని, మనిషి మనసులోతు చూడగలమా?
74. బావిలోని కప్పకు, గానుగ ఎద్దుకు అవే లోకాలు.
75. బావురుపిల్లికి చిలుకపై మొగమాటమా?
76. బాషికం మొదలు భజంత్రీల వరకు బదులుతో పెండ్లి జరిపినట్లు.
77. బాస(బావి) బిస తప్పిలే పట్టరా తంగేళ్ళు.
78. బాహ్య ధార్మికుడు, అంతరంగిక పిశాచము.


బి


79. బిగువులేని కచ్చ, బీగములేని ఇల్లు.
80. బిగువైన ఎద్దుకే బిగువైన సేద్యం.
81. బిచ్చం బిడబిడ, కుండలు లొడలొడ.
82. బిచ్చగాణ్ణి పొమ్మన్నా అత్త చెప్పాలి, కోడలు పంపాలి.
83. బిచ్చగాని గుడిసె, మా అక్క చూచి మురిసె.
84. బిచ్చపు కూటికి పేదరికమా?
85. బిచ్చపు కూటికి శనేశ్వరం అడ్డం పడ్డట్లు.
86. బిచ్చము వేయకున్న మానె, కుక్కని కట్టివేయమన్నట్లు.
87. బిచ్చానికి పోయినా బిగువు తప్పలేదు, దుప్పటి పోయినా వల్లెవాటు తప్పలేదు.
88. బిచ్చానికి వచ్చినవాడు, అచ్చంగా కాకపోయినా ఆ పూటకు చుట్టమే.
89. బిడుగుచెడ్డ ముండ చీటికి ముగ్గు పెట్టిందంట.
90. బిడ్డయినా పడ్డయినా పుట్టాక విడిచిపెడతామా?
91. బిడ్డ ఎదిగితే కుండ ఎదుగుతుంది (వంటకుండను పెద్దది చేయాలనుట).
92. బిడ్డ చచ్చినా తొట్లమర్లు ఉడుగలేదు.
93. బిడ్డ చచ్చినా పీతికంపు (పురిటికంపు) పోలేదు.
94. బిడ్డ చచ్చినా బారసాల బాగా జరిగింది.
95. బిడ్దను దించి లోతు చూసినట్లు.
96. బిడ్డ, పాము కఱచి చచ్చి ఏడుస్తుంటే, విషపురుగులం - మా జోలికివస్తే కరవక మానుతామా - అన్నదట అప్పుడే బయటపడిన ఏలికపాము.
97. బిడ్డ బావిలో పడ్డాడంటే చద్దికూడు తినివస్తానన్నాడట.
98. బిడ్డ ముద్దయితే పియ్యి ముద్దవుతుందా?
99. బిడ్డలను కన్నమ్మా, బిక్షము పెట్టినమ్మా చెడరు.
100. బిడ్డలేని ఇంటికి ఆవుదూడ ముద్దు, ఏమీలేని ఇంటికి ఎనుముదూడ ముద్దు.

No comments: