Saturday, September 10, 2011

సామెతలు 69


1. బిడ్డలేని ముద్దు, వానలేని వరద.
2. బిడ్డ వచ్చినవేళ, గొడ్డూ వచ్చినవేళ. (బిడ్డ=కోడలు).
3. బిడ్డసంగతి మీగాళ్ళ వాపే తెలుపుతుంది.
4. బిడ్డలుగల తండ్రు లెందరో ఉన్నారుగానీ, తండ్రిగల బిడ్డలు చాలా తక్కువ.
5. బిత్తరి బిడ్దను కంటే, ఎలుక ఎత్తుకపోయి వెన్నుకుప్పలో (వెన్నుగాడిలో) పెట్టిందట.
6. బియ్యం దంచినదానికి బొక్కిందే దక్కుట.
7. బియ్యం దంచినమ్మకు బొక్కిందే కూలి.
8. బియ్యపు బస్తాలు పోతుంటే లేదుగానీ, చవిటి చేటలకు వచ్చిందా?


బీ


9. బీడున కురిసిన వాన - అడవిన కాచిన వెన్నెల.
10. బీదకూటికి బిక్క దేవుడు.
11. బీదలకేల బోగుగుడి పెద్దరికము, పెట్టబీరము? (బోగుబడి=వితరణలేని వ్యయంతో సంసారి తిరులేనివాడు; పెట్టబీరము=స్త్రీల (పెంటి) పౌరుషము).
12. బీద బలిసి బందికా డయినట్లు.
13. బీదమొగంవాడా! నీ బిడ్డ పెళ్ళి ఎప్పుడంటే, మొద్దుమొగంవాడా మొన్ననే అయ్యింది అన్నాడట.
14. బీదవాడు బిచ్చపువానికి లోకువ.
15. బీదవానికి మాట ఈరాదు, కలిగినవానికి చోటు ఈరాదు.


బు


16. బుక్కెడు తిన్నమ్మ బూరుగు (బూరగ) మ్రాను, చారెడు తిన్నమ్మ చెక్కపేడు.
17. బుగతోరింట్లో పెళ్ళి, బుగ్గలు తిప్పకు మల్లి.
18. బుచ్చిరెడ్డి అనె భూతానికి రామిరెడ్డి అనే రక్షరేకు (రేఖ).
19. బుట్టలో పామువలె (కుండలో పామువలె).
20. బుడ్డ ఎంతపెద్దదైనా ముక్కాలుపీట కాదు, బడ్డు ఆయుధం కాదు.
21. బుడ్డకు, భూతానికి ఒకే మంత్రమా?
22. బుడ్డగోచి కన్నా మించిన దారిద్ర్యంలేదు, చావుకన్నా మించిన కష్టం లేదు.
23. బుడ్డది చిక్కినా కష్టమే, బలిసినా కష్టమే. (బుడ్డది=మరుగుజ్జుది)
24. బుడ్డను నమ్మి ఏటిలో దిగినట్లు.
25. బుడ్డోడి మంత్రము, బూడిదలో ఉచ్చ ఒకటి.
26. బుధవారం పుట్టినదున్న భూమిని దున్నినా, తొక్కినా పొంగి పొంగి పండుతుంది.
27. బుధవారమ్నాడు పులిగూడా బయలుదేరదు (బయటకి తలబెట్టదు).
28. బుద్ధిగల (బుద్ధిమంతుల) జుట్టు భుజాలు దాటదట.
29. బుద్ధి సెప్పువాడు గుద్దిన మేలయా.
30. బుద్ధి భూములేలా లంటే, కర్మ (రాత) గాడిదలను కాస్తానంటుంది.
31. బుద్ధి భూములేలుతుంటే అదృష్టం అడుక్కతింటున్నది.
32. బుద్ధిమంతుడని సద్ది కడితే, బొండ్రాయి దగ్గఱనే భోంచేసినాడట.
33. బుద్ధి మరలకున్న రద్దె కెక్కును.
34. బురదగుంటలో పంది వెలె.
35. బురద మెచ్చే పంది పన్నీరు మెచ్చునా?
36. బురదలో దిగబడ్డ ఏనుగును బొంతకాకి అయినా పొడుస్తుంది.
37. బులుపు తీరినగాని వలపు తీరదు.
38. బుఱ్ఱుపిట్ట ఏడుగాండ్ల ఎద్దులను నిలిపేసినట్లు (నిలవేసినట్లు) (బుఱ్ఱుపిట్ట=చిన్నపిట్ట).


బూ


39. బూకటికి బుద్ధిలేదు, వేకటికి సిగ్గులేదు.
40. బూచీలకు బెదరునా బుగుడూరు సంత.
41. బూటకానికి బుడ్డ దిగితే, ఆవిలిస్తే అవిసిపోయిందట.
42. బూటాలకం దాసరికి బుఱ్ఱనిండా నామాలే. (మధ్య వైష్ణవునికి నామములు పెద్ద).
43. బూడిదలో చేసిన (పోసిన) హోమం వలె.
44. బూడిదలో పోసిన పన్నీరు బుడబుడ (వలె).
45. బూతులేకున్న నీతి లేదు.
46. బూనాచి మాటలు బూడిదకు కూడా రావు.
47. బూబులు నాకుతుంటే నవాబుకు నాట్యాలా?
48. బూబులే నాకుతుంటే పీర్లకు మహానైవేద్యమా?
49. బూరుగ చెట్టంత పొడవుగా ఎదిగినా చిలుకకు ఫలవృత్తి కలుగబోదు.
50. బూరె దర్శనం బువ్వ కోసమే.
51. బూరు(ర)గ పండును నమ్ముకొనిన చిలుకకు దూదే దక్కినట్లు.
52. బూర్లెగంప కాడ పొర్లు దండాలు.


బె


53. బెండ్లు మునిగి గుండ్లు తేలినట్లు.
54. బెడసి ముందుకు పడడు, జడిసి వెనక్కు పడడు.
55. బెత్తలకు బేడల చారు, మాయింటిలో చింతగుగ్గిళ్ళు.
56. బెద(ది)రించి బెండకాయ పులుసు పోసినట్లు.
57. బెదరించి బెదరించి బెల్లపు కుండకు తూటు పొడిచిందట.
58. బెల్లం అని అరచేత వ్రాసి నాకిన తీపగునా?
59. బెల్లమున్న చోటే ఈగలు ముసిరేది.
60. బెల్లపు పిళ్ళారికి ముడ్డిగిల్లి నైవేద్యం పెట్టినట్లు.
61. బెల్లపు పొయ్యికి ఈగలే నిదర్శనం.
62. బెల్లపు వినాయకుని ముడ్డిగిల్లి నైవేద్యం పెట్టినట్లు.
63. బెల్లమని అరచేత వ్రాసి నాకితే నోటికి తీపి కలుగునా?
64. బెల్లము ఉందని మోచేతిదాకా నాకినట్లు.
65. బెల్లము ఉండా అంటే అల్లము ఉంది అన్నట్లు.
66. బెల్లము ఉన్నంతసేపే ఈగలు ముసిరేది.
67. బెల్లము కొట్టిన గుండ్రాయి వలె.
68. బెల్లము పారవేసి చెయ్యి నాకినట్లు.
69. బెల్లము వండిన పొయ్యి - ఇంగువ కట్టిన గుడ్డ.
70. బెస్త పెగ్గెలు - ఊబమగని విరదాళ్ళు (విరదాళ్ళు=వీరత్రాళ్ళు).


బే


71. బేగడరాగం మీగడతో సమానం.


బొ


72. బొంక నేర్చి, ఱంకు నేర్వాల.
73. బొంకరా గురవా అంటే, గురజాల దోమలు గురిగింజ లంతేసి అన్నాడట.
74. బొంకరా బొంకరా పోలుగా అంటే, ఎద్దు గిట్టలో ఏడు చావిడాలు (చవిడాలు) అన్నాడట. (చవిడాలు=తాటిఆకు చేపలు ఎండబెట్టిన సముద్రపు చేపలు).
75. బొంకరా బొంకరా పోలుగా అంటే, టంగుటూరి మిరియాలు తాటికాయలంటేసి అన్నాడట.
76. బొంగలు తిన్న నోరు, ఆడిపోసుకున్న నోరు ఊరుకోవు.
77. బొంగు లొట్టయినా, క(గ)ణుపు గట్టి.
78. బొండు (బొద్దు) మల్లెలు బోడిముండ కెందుకు?
79. బొంత కుట్టుకున్నవాడు కప్పుకోలేడా?
80. బొందల కుంటకు నల్లేరు మోసినట్లు.
81. బొక్కలో (బొరియలో) నిద్రబోయే నక్క కలలో తనవాతబడే కోళ్ళను లెక్కబెట్టుకొన్నట్లు.
82. బొక్కలో పిల్ల, డొక్కలో పిల్ల.
83. బొక్కినలో కొఱకంచు వలె.
84. బొగ్గు పాలుగడుగ పోవునా నైల్యంబు.
85. బొగ్గులకై కల్పతరువు పొడిచినట్లు.
86. బొగ్గులలో మాణిక్యం వలె.
87. బొగ్గులలో రామచిలుక వలె.
88. బొచ్చు కాలిస్తే బొగ్గులగునా? (బూడిద అగునా?)
89. బొటనివేలికి సున్నమైన దేమయా? అంటే, బోర్ల పడినానులే అన్నాడట.
90. బొట్టి కట్టితేగానీ ముండ మోయదు.
91. బొట్టు పసే గానీ బోనం పస లేదు.
92. బొట్టుబొట్లాకొండ, బోనీలకొండ. నెమిలమ్మ గ్రుడ్లయితే నేనెరుగనమ్మ.
93. బొద్దాకు తింటే బుద్ధి పెరుగునన్నట్లు.
94. బొమ్మకు మ్రొక్కినా నమ్మక ముండవలె.


బో


95. బోగంవీధి ఈటుబోయిందంటే కోమట్లంతా గోచులు సర్దుకున్నారట.
96. బోగంవీధి కొల్లబోయిందంటే, సన్నాసులు గోచులు విప్పుకొని బయలుదేరినారట.
97. బోగందాని చళ్లకు, సంత సొరకాయకు గోటిగాట్లు ఎక్కువ.
98. బోగందాని తల్లు చస్తే అందఱూ పరామర్శించే వాళ్ళేగానీ, బోగందే చస్తే తొంగిచూచేవాళ్ళుండరు.
99. బోగముదాని వలపు, బొగ్గు తెలుపు లేదు.
100. బోటికి నీటూ - కూటికి చాటు.

No comments: