Thursday, December 2, 2010

సామెతలు 23

1. కుడిచెయ్యి చేసే దానం ఎడమచెయ్యి ఎఱుగరాదు.
2. కుడీచేతికున్న మన్నన ఎడమచెయ్యి కేది?
3. కుడి చేతితో ఇచ్చి ఎడమచేత్తో తీసుకున్నట్లు.
4. కుడితి కుండలో (తొట్టిలో) పడ్డ ఎలుకవలె.
5. కుడితి పులుపే బఱ్ఱె బలుపు.
6. కుడితి మరుగు బఱ్ఱె కూసిన చేపునా?
7. కుడితి మరుగు బఱ్ఱె విడినీరు త్రాగునా?
8. కుడుపు మంచిదైనా కడుపు మంచిది కాదు.
9. కుడుము చేతికిస్తే పండుగనే వాడు. (అల్పసంతోషి)
10. కుడుము మింగేవానికి అప్పడాలొక లెక్కా?
11. కుడుములు వండని ఆడుదీ, కూనిరాగం తీయని మగవాడూ ఉండరు.
12. కుడువబెట్ట కంచ మారడి గొనినట్లు.
13. కుడువబోతూ కూరల రుచి అడగడమెందుకు?
14. కుడువబోతూ కూరాకు రుచి అడిగినట్లు.
15. కుడువ మంటే, పొడవ వచ్చినట్లు.
16. కుత్సితునకు నేల గురు దేవతా భక్తి.
17. కుదిర్చినదే వైద్యం, మాన్పినదే మందు.
18. కుదిరెకు గుర్రమంటే, పూనెకు పుఱ్ఱమన్నాడట(కుదిరై=తమిళంలో గుఱ్ఱం).
19. కుదువ సొమ్ముకు కొంత హాని.
20. కుదురు (కుదుట) పడ్డ కాపురం కూలగొట్టకపోతే నీకు ఱంకు మొగుడినే కాదన్నాడట.
21. కనప్పండగనాడు కంచంలో ఎముక ఘల్లుమంటే కాశీలో గంట మ్రోగించినంత పుణ్యం.
22. కునికిపాట్లు పడేవానికి కూలబడి తన్నేవాడే తండ్రి.
23. కుప్ప తగులబెట్టి పేలాలు వేయించుకొన్నట్లు.
24. కుప్ప పీకే దొంగ పరిగ ఏరుకొనేవానిని బెదిరించినట్లు.
25. కుప్పపై పండుకొని ఉప్పరిగా కలగన్నట్లు.
26. కుప్పలో కేడిగింజ, కులంలో కులాల కోడలు.
27. కుప్పలో ధాన్యమున్నట్లు.
28. కుప్ప విత్తనాలు-చప్పనారు.
29. కుమ్మక్కు నాది, ఫజీతు నీది. (ఫజీతు=అవమానము).
30. కుమ్మరపురుగుకు మన్ను ఒంటబట్టునా?
31. కుమ్మర వీధిలో కుండలమ్మినట్లు.
32. కుమ్మరావంలో గచ్చకాయ వేసినట్లు.
33. కుమ్మరావంలో రాగిముంతలేరగలమా?
34. కుమ్మరికి ఒక ఏడు, గుదియకు ఒకఏటు (దెబ్బ).
35. కుమ్మరికి కుండ కఱవా? కమ్మరికి తెడ్డు కఱవా?
36. కుమ్మరికి కుండ కఱవు, సాలెకు బట్ట కఱవు ఉండునా?
37. కుమ్మరికి కుండల కఱవు, మాదిగకు చెప్పుల కఱవు ఉండవు.
38. కుమ్మరిలేకుండా కుండ పుట్టునా?
39. కుమ్మరివారి కోడలు ఆవం దగ్గరైనా కనుపించదా?
40. కుమ్మరివారింటి కోడలు ఆవంకట్టకు రాకుండా ఎక్కడీకిపోతుంది?
41. కుమ్మకాదా కూతురా? అంటే ముసలి మొగుడే అమ్మా అన్నదిట.
42. కుమ్ము చెప్పుకొనేదానికి గూడూరుపోతే, ఏడూళ్ళ కుమ్ము ఎదురుగా వచ్చిందట.
43. కుమ్మెతక్క పూలుగుచ్చితే, కురిమెళ్ళ కామాక్షమ్మ కులికి వస్తుంది.
44. కుమ్మేమిటే కూతురా? అంటే, అవ్వకు ఱంకుమొగుడే అన్నదిట.
45. కురవోళ్ళ పిల్ల బాయిలో పడితే ఎలిగోళ్ళ పిల్ల ఎక్కి ఎక్కి ఏడ్చిందట (కురవళ్ళ పిల్ల=గొల్ల కురవజాతి పిల్ల).
46. కురూపి పొత్తు కంటే, సురూపి తిట్టు మేలు.
47. కురూపీ ఏంచేస్తున్నావంటే, సురూపాల వెక్కిరిస్తున్నాను అన్నట్లు.
48. కుఱ్ఱవాడి గుణగణాలు తెలుసుగానీ, చెవులకమ్మల సంగతి మాత్రం తెలీదు అన్నట్లు.
49. కులం కన్నా గుణం ప్రధానం.
50. కులం కొద్ది గుణం.
51. కులంగాదు, తలంగాదు, కురవోళ్ళపిల్ల దెయ్యమై పట్టిందట.
52. కులంలో ఒద్దికుండి, నిరుడురోగం లేకుంటే, కుక్క ఆమడదూరం పోయివస్తా అన్నదిట.
53. కులటబిడ్డ కొడూకగునా? మెఱపు దీపమగునా?
54. కులనాశకుడైన కొడుకు దీర్ఘాయువైన నేమి లేకున్న నేమి?
55. కులమింతి కోతి అయినా మేలు.
56. కులముకన్నా నెన్న కలిమి ప్రధానంబు.
57. కులము కాదు, స్ఠలము కాదు, కుమ్మరివారిపిల్ల కోరి దెయ్యమై పట్టిందట.
58. కులము చెడ్డా సుఖం దక్కవలె.
59. కులము చెఱిచేవారే గానీ కూడు పెట్టేవారు లేరు.
60. కులము తక్కువ వాడు కూటికి ముందు.
61. కులము తక్కువదానికి నీటు (టెక్కులు) ఎక్కువ.
62. కులము తప్పిన వాడు బంతికి ముందు, కూరగాయలవాడు సంతకు ముందు.
63. కులము వాళ్ళను చూస్తే కుక్కకు కోపం గుఱ్ఱానికి సంతోషం (కుక్క మొరుగుతుంది, గుఱ్ఱం సకిలిస్తుంది).
64. కులమెఱిగి కోడలినీ, ఆణెమెరిగి ఆవును తీసుకోవాలి (ఆణెము=మంచి జాతి).
65. కులమెఱిగి చుట్టము స్ఠలమెఱిగి వాసము.
66. కులవిద్యకు సాటిరావు గువ్వల చెన్నా.
67. కులహీనం ఐనా వరహీనం కారాదు.
68. కులానికి ఇంత అంటే, తలా గోరంత అన్నట్లు.
69. కులానికి కులం తెగులు. నీటికి పాచి తెగులు.
70. కులానికి సొడ్డు అంటే, చిన్నప్పుడే వేఱుపడ్డాను అన్నట్లు.
71. కులికే దాన్ని ఒలికిలో పెడితే, ఒలికంతా చెడ కులికిందట.
72. కుళ్ళి కుళ్ళి కాయనష్టి, కాలి కాలి కట్టెనష్టి.
73. కుళ్ళుబోతువాడు గుడిసె కడితే, కూలినదాకా ఒకటే పోరు.
74. కుళ్ళుముండకి అల్లంపచ్చడి అన్నట్లు.
75. కుళ్ళేవాని ముందు గునిసినట్లు.
76. కుళ్ళేవాళ్ళ ముందే కులకమన్నారు.
77. కుసివెళ్ళి గొడ్డలిలో దూరి కులానికే చేటు తెచ్చినట్లు.


కూ


78. కూకున్న కూతురు కూలిపోయింది, చేసిన కోడలు చేవదేలింది.
79. కూచం ఇంటికి బరువైతే, మీసం రోషానికి బరువౌతుందా?
80. కూచమ్మ కూడబెడితే, మాచమ్మ మాయం చేసిందట.
81. కూచిపూడి దొంగతనానికి కఱ్ఱ చెప్పులు కావలెనా?
82. కూచిపూడిలో కుక్క మొరిగినా సంగీతమే.
83. కూచుంటే లేవలేడు, కూరకట్టలమ్మ లేడు, కొట్టొస్తాడమ్మా! నాకు నవ్వొస్తాది.
84. కూచుంటే లేవలేడు, కూరకచట్టి దించలేడు, మా బావ కొట్టొస్తాడే! నాకు నవ్వొస్తాదే.
85. కూటికి గతిలేదుకానీ కుంటెనలకు ముత్యాలు.
86. కూటికి గింజలు, పనికి కొరముట్లు లేక చేసే సేద్యం రోత.
87. కూటికి జరిగితే కోటికి జరిగినట్లు.
88. కూటికి తక్కువైతే కులానికి తక్కువా?
89. కూటికి పేదైతే కులానికి పేదా?
90. కూటికియ్యని విటకాని పోటు మెండు.
91. కూటికి లేకున్నా కాటుక చుక్క మానదు.
92. కూటికి లేని నాబట్టా, గుడ్డకులేని నా బిడ్డ వెంటబడ్డావా?
93. కూటికుంటే కోటికున్నట్లు.
94. కూటికుండ కుక్క ముట్టినట్లు.
95. కూటిపేద తోడు పోగొట్టుకుంటాడు.
96. కూటిమీదా ఆశ, మీసం మీదా ఆశ.
97. కూటిలోని రాయి తీయలేనివాడు ఏటిలోని రాయి తియ్యగలడా?
98. కూడబెట్టినవాడు కుడువ నేర్చునా?
99. కూడబెట్టిన సొమ్ము కుడూవను రాదు.
100. కూడలి కాపురం కుతకుతలు, వేరడి కాపురం వెతవెతలు.

No comments: