Saturday, December 18, 2010

సామెతలు 26

1. కొల్లు మునిగిన కొన్నాళ్ళకు కోనా మునుగుతుంది.
2. కొల్లేటి పంట కూటికే చాలదు.
3. కొల్లేటి బ్రహ్మహత్య కాపు మీదుగా కొట్టుకపోయినట్లు.
4. కొల్లేటిలో పండే పంట పంటలో లెక్కేకానీ, చచ్చే దున్నపోతులకు లెక్కేలేదు.
5. కొల్లేటి వ్యవసాయానికి కోతకూలి దండుగ.
6. కొల్లేటి వ్యవసాయం గొడ్ల వినాశం.
7. కొవ్విన ఎండ్రకాయ కలుగులో నిలువనట్లు.
8. కొసరిన కూరలోగానీ పస ఉండదు.

కో

9. "కో" అంటే కోటిమంది.
10. కోకకు పెట్టిన గంజి కూడి రాదు.
11. కోకడాపుతో కోరికలీడేరేనా?
12. కోకలు వెయ్యున్నా కట్టుకొనుట ఒకటే.
13. కోటగోడల ఇల్లు, తాటాకుల పందిరి.
14. కోటచక్కదనము గమిడి చెప్పినట్లు.
15. కోటలో పాగా వేసినట్లు.
16. కోటవరకు, ఏటివరకు సాగనంపవలె.
17. కోటికి పడగలెత్తినవాణ్ణి పదివేల కాపవై బ్రతుకమన్నట్లు.
18. కోటికి లాగితే బిళ్ళకు, బిళ్ళకు లాగితే కోటికి.
19. కోటిపల్లి గుళ్ళు ఎవరు కట్టించారో తెలియదుకానీ, అంతర్వేది గుళ్ళు నేను కట్టించలేదు అన్నాడట.
20. కోటివిద్యల కంటే కోరుకు పొలం దున్నటం మేలు.
21. కోటివిద్యలు కూటికొరకే.
22. కోతివిద్యలు కొండ్రకు లోకువ.
23. కోటివిద్యలు వచ్చినా కొల అచ్చితే కొలవలె కాదు.
24. కోడలా! కోడలా! కొడుకు కోడూరు పోయెనే, నీకు కోకెక్కడిదే? అంటే, అత్తా! అత్తా! మామ మడమనూరు పోయెనే, నీకు మట్టెలెక్కడివే అన్నదిట.
25. కోడలా నీ భోగం ఎంతసేపే? అంటే, మా అత్త మాలవాడకు పోయి వచ్చేదాకా అన్నదిట.
26. కోడలికి బుద్ధిచెప్పి అత్త తెడ్డు నాకిందట.
27. కోడలికి బుద్ధిచెప్పి అత్తే ఱంకు పోయిందట.
28. కోడలిదాని మొగుడు కొట్టం పట్టుకొని ఏడ్చాడట.
29. కోడలి కొట్టిన కుండ కొత్తకుండ, అత్త కొట్టిన కుండ అడుగోడు(టి) కుండ.
30. కోడలి కొడుకును కంటాను అంటే వద్దనే అత్త ఉన్నదా?
31. కోడలు గృహప్రవేశం, అత్త గంగా (అగ్ని) ప్రవేశం.
32. కోడలి నలుపైతే కులమంతా నలుపగునా?
33. కోడలు వచ్చినవేళ, కోడెలు వచ్చినవేళ.
34. కోడి అడుగులో కోటివర్ణాల భూమి.
35. కోడికి ఉన్న కోర్కెలతో పిల్లికేమి అక్కఱ?
36. కోడికి కులాసం లేదు, కోమటికి విశ్వాసం లేదు.
37. కోడికి గజ్జలు కడితే కుప్ప కుళ్ళగించదా?
38. కోడికి పుట్టిన పిల్ల కొక్కొరొక్కో అనక ఏమంటుంది?
39. కోడి కుళ్ళగించేదంతా (గెలికేదంతా) పెంటకుప్పలే.
40. కోడి, కుంపటి లేకపోతే తెల్లవారదా?
41. కోడి కూతా, కాడి పూత.
42. కోడి కొత్త అప్పులు, పండి పాత అప్పులు తీర్చును.
43. కోడిగుడ్డంత సంసారంలో కోరికలేలా?
44. కోడిగుడ్డుకు ఈకలు పీకినట్లు.
45. కోడిగుడ్డును కొట్టను గుండ్రాయి కావాలా?
46. కోడిగుడ్డుతో కొండలు బద్దలు కొట్టగలమా?
47. కోడితొక్కుడు, గాడిద ఎక్కుడు.
48. కోడి నలుపైనా గుడ్డు తెలుపే.
49. కోడిపియ్యి మందంటే కొఱ్ఱెక్కి ఏరిగిందిట.
50. కోడిని అడిగి మసాలా నూరుతారా?
51. కోడిని కోసి, గోత్రానికంతా పగ ఐనట్లు.
52. కోడిని కోసే ఇంట్లో కొరకొర తప్పదు.
53. కోడిని తిట్టిన తిట్టు కోడలి కెఱుక.
54. కోడిపిల్లకు గొఱ్ఱెపిల్లను బలాదూరు (దిష్టి) తీసినట్లు.
55. కోడిపెట్ట ఎక్కడున్నా మనసు గుడ్లమీదే.
56. కోడి ఱెక్కారవేస్తే గొప్పవాన కురుస్తుంది.
57. కోడు ఒకడు తీస్తే, కొమ్ము ఒకడు తీస్తాడు.
58. కోడెల పోట్లాట మధ్య లేగల కాళ్ళు విరిగినట్లు.
59. కోతల కాలంలో ఎలకన్నకు ఏడుపెళ్ళాలుంటే మాత్రం ఏమీ?
60. కోడెలు కోడెలు పోట్లాడి, దూడల కాళ్ళు విరగకొట్టినట్లు.
61. కోతలకు ఉత్తరకుమారుడు.
62. కోతలున్నన్నాళ్ళూ కోతీ బతికింది, తరువాత బతికిందే బతుకు.
63. కోతల్లో కునికిపాట్లు పడి, కొత్త అమావాశ్యకు కొంపగోడి అనుకున్నట్లు.
64. కోతల్లో కూడదీసుకుంటే, కూటికి కొరత ఉండదు.
65. కోతికి అద్దం చూపినట్లు.
66. కోతికి కల్లు తాగించినట్లు.
67. కోతికి టెంకాయ దొరికినట్లు.
68. కోతి చస్తే గోడవతల పారేసినట్లు.
69. కోతికి తేలు కుట్టినట్లు.
70. కోతికి జల్తారు కులాయి పెట్టినట్లు.
71. కోతికి పుండైతే, గోకా, నాకా.
72. కోతికి పెత్తనమిస్తే, గోదావరి కడ్డంగా ఈదిందట.
73. కోతికి పెత్తనమిస్తే, తలంతా చెడ గొరిగిందట.
74. కోతికి బెల్లం చూపరాదు, కోమటికి ధనం చూపరాదు.
75. కోతి గెంతడం, సాయబు సంపాదించడం.
76. కోతిగుంపుల పాడు కొడవలూరు.
77. కోతి చావు, కోమటి ఱంకు.
78. కోతిచేతి పాము వలె.
79. కోతిచేతి పూలదండ.
80. కోతి టెంకాయ తుంచగలదు కానీ నీరు తాగగలదా?
81. కోతి పంచాయతి కొంపలారుస్తుంది.
82. కోతి పిల్లలకు రొట్టె పంచినట్లు.
83. కోతిపుండు బ్రహ్మండమైనట్లు.
84. కోతిపుండు బ్రహ్మరాక్షసి అయినట్లు.
85. కోతి పులి కాదు, కోమటి దొర కాడు.
86. కోతిముండకైనా గీత బాగుండవలె.
87. కోపం గొప్పకు ముప్పు, అల్లరికి హంగు ముప్పు.
88. కోపం పాపమునకు పొత్తు.
89. కోపం పొంగు క్రుంగు కొన్నాళ్ళే.
90. కోపం రాను కారం తిన్నట్లు.
91. కోపము ఎదుటు గొప్పగొద్దు లెరుగదు.
92. కోపానికి పోయిన ముక్కు శాంతానికి రాదు.
93. కోమటి ఇల్లు కాలినట్లు.
94. కోమటి ఏవేళా క్షేమామే కోరును, ధరణీపతి ధనము కోరు.
95. కోమటికి, కోతికి ముల్లెచూపరాదు.
96. కోమటితో మాట, కోతితో సయ్యాట.
97. కోమటిని చూచి నక్క శొంఠి అడిగిందట.
98. కోమటి భక్తుడు కాడు, తగరం కత్తి కాదు.
99. కోమటి లేమి, కంసాలి కలిమి ఉండవు.
100. కోమటి సాక్ష్యం, బాపన వ్యవసాయం.

No comments: