Saturday, December 4, 2010

సామెతలు 24

1. కూడా తిని కులమెంచినట్లు.
2. కూడినకొద్దీ కుండలమ్ముకొని తినినట్లు.
3. కూడి యాడెడువాడె పో గోవిందుడు.
4. కూడుండగానే కులాలవాళ్ళ కుడిపైట మారదు.
5. కూడు ఐతే కద్దుగానీ కులస్థులకు వెరచి వచ్చినాను.
6. కూడు ఉంటే కులగోత్రాలెందుకు?
7. కూడు ఉడకలేదని కుండట్టుక కొట్టాడట.
8. కూడు ఉడీకిన వెనుక పొయ్యి మండును, కులం చెడ్డవెనుక బుద్ధి వచ్చును.
9. కూడు ఎక్కువైతే కువ్వాడ మెక్కువ (కువ్వాడం=ఓర్వలేనితనం).
10. కూడు ఒల్లనమ్మను కఱవేమి చేస్తుంది?
11. కూడు గుడ్డ తానుగోరునా దైవంబు.
12. కూడు కలుగగానే కులం మరచిపోతారు.
13. కూడు గుండెకాయ, మెతుకు మేనమామ.
14. కూడు చీర లేని చోటు కొరగానిది.
15. కూడు పారవేసి కొప్పెర నాకినట్లు.
16. కూడు పెట్టడు, గుడ్డ ఇవ్వడు, నామీద ప్రాణమే అన్నట్లు.
17. కూడు పెట్టినామెను తొడవిందు అడిగినట్లు.
18. కూడులేక కూరదిన్న ఆకలి తీరునా?
19. కూడు లేనమ్మకు గుడ్డలేని వాడు జత పడ్డట్లు.
20. కూడు వండని ఆడది, మంచం అల్లని మగవాడూ ఉండరు.
21. కూడూవండుట గంజి కొరకా?
22. కూడు వేడైతే కూరాకు నంజినట్లు.
23. కూడూ, గుడ్డా అడక్కపోతే, బిడ్డని సాకినట్లు సాకుతా అన్నాడట.
24. కూడేకూడే కాపురం తియ్యకపోతే నీ ఱంకు మొగుణ్ణి కాదన్నాడట.
25. కూతలార్భాటమే కానీ కుప్పలో ఇత్తులు లేవు.
26. కూతును గుత్తరూకలమ్మేవాడు అల్లునికి అరణమిచ్చునా?
27. కూతురికి దొరికేదంతా కుళాయి మిండగాళ్ళే.
28. కూతురుకి మంగళవారం, శుక్రవారం కోడలికి దివ్వెలు దివ్వెలు.
29. కూతురి పురుడు కుండల్లో, కోడలి పురుడు కొందల్లో.
30. కూతురు అని కుంచడిస్తే, కన్న తల్లి అని కంచెడు పెట్టిందట.
31. కూతురు కనలేకపోతే అల్లుడి మీద పడి ఏడ్చినట్లు.
32. కూతురు చెడితే తప్పు తల్లిది.
33. కూతురు బిడ్డవని కోరితెచ్చుకుంటే కానే కొరివైనావా నా మనమరాలా?
34. కూతుళ్ళ కన్నమ్మకు కుర్చీపీటలు, కొడుకులు కన్నమ్మకు గోడపంచలు.
35. కూతుళ్ళుకన్నమ్మ కుశలేసులలో, కొడుకులు కన్నమ్మ లబ్బీసులో.
36. కూనపులికి లేడి దేటా?
37. కూనలమ్మ సంగీతం వింటే పుణ్యమూలేదు, వినకపోతే పాపమూ లేదు.
38. కూనలు కూటికేడుస్తుంటే, అవ్వ ఱంకు మొగుడికేడ్చిందట.
39. కూర ఎంతైనా కూడు కాదు.
40. కూరకుండ మొదలుంటే, కూసుముండైనా చేస్తుంది కాపురం.
41. కూరకు తాళింపు, చీరకు జాడింపు.
42. కూరగాయలు చెడిపోయినవంటే, బఱ్ఱెలకు వేయమన్నాడట, అవి తినవంటే, పిలిచి బ్రాహ్మడి కివ్వమన్నాడట.
43. కూరలేని తిండి కుక్క తిండి.
44. కూరలో కసవేరినట్లు.
45. కూరిమి కలిగిన దినములలో నేరములెన్నడును కలుగ నేరవు.
46. కూరిమి విరసంబైనను నేరములే తోచుచుండు.
47. కూర్చుంటే కుంటి, లేస్తే లేడి.
48. కూర్చుంటే కుక్కైనా కఱవదు.
49. కూర్చుండి కూర వందలేను, వంగుండి తీర్ధం వస్తాను అన్నట్లు.
50. కూర్చుండి చేసినపాపం గుడి కట్టినా పోదు.
51. కూర్చుండి తింటూ ఉంటే కొండయినా కరిగిపోతుంది.
52. కూర్చుండి తింటే, గుళ్ళుగోపురాలు ఆగవు.
53. కూర్చుండి లేవలేని వాడు, ఎగసి తాటికాయ తంతానంటాడు.
54. కూర్చుండి లేవలేనమ్మ వంగుని శివరాత్రికి వస్తానన్నదిట.
55. కూర్చున్నవానికి కుప్పలు, తిరిగిన వానికి తిప్పలు.
56. కూర్చోమంటే గుద్దకు, తినమంటే నోటికి తెగులు.
57. కూలబడీన కుండా కుదురుట అరుదయా.
58. కూటికి ఏడిస్తే కొలుకులు తడౌతవా?
59. కూలికి వచ్చి పాలికి మాట్లాడినట్లు.
60. కూలి కుండకు రాదు, ఱంకు పన్నుకు రాదు.
61. కూలి కూటికి రాదు, లేకి చేతికి రాడు.
62. కూలి చేస్తే కుండకాలె, లేకుంటే పొట్టకాలె.
63. కూలికి వచ్చినవాడు పనిగొనక మానునా?
64. కూలిబంటు కొక మాలబంటు, మాలబంటు కొక మద్దెలకాడు.
65. కూలీనాలీ చేసి కుదురాల ఉండక, మొగుణ్ణి కట్టుకొని సగమై పోతినే అందిట.
66. కూలివాడి ప్రొద్దా, క్రుంకవే పొద్దా.
67. కూశమ్మ కూడబెడితే మాశమ్మ మాయం చేసిందట.
68. కూసుముండ నొరు కుట్టిపెట్టితే అయ్యవారా ఏం టెంకాయకు పసుపు పూయలేదు అన్నదిట.
69. కూసే గాడిద వచ్చి మేసే గాడిదను చెఱచిందట (చెఱచినట్లు).
70. కూసీకూసీ గుంటనక్క గూదెల్లి చచ్చిందట.


కృ


71 కృతఘ్నత ప్రతిదేశంలో ప్రతివాతావరణంలో మొలిచే కలుపుమొక్క.
72. కృతమెఱుంగని వానికి మిత్రద్రోహ మెంత?
73. కృత్తికలో కుతికె పిసుకుడు.
74. కృత్తికలో విత్తితే కుత్తుకలు నిండవు.


కె


75. కెంపు నేనెఱుగనా? (కుంపటివలె) కోతికివలె రెండు కొమ్ములుండు.


కై


76. కైకపుట్టి చెరచెగా రాము(ని) పట్టంబు.


కొ


77. కొంగ కన్నులు మూసుకోగానే దేవతల ధ్యానమగునా?
78. కొంగకొక చెఱువనీ లేదు, కోమటికొక ఊరనీ లేదు.
79. కొంగ జపము చేపల కొఱకే.
80. కొంగలు గుమికూడి కొరకవా బోదెలు.
81. కొంగ వంటి ధ్యానముచే తన కోర్కెలు నెరవేరునా?
82. కొంగు తగిలినా కొంత మేలే.
83. కొంగు తాకితే కోటివరహాలు.
84. కొంచెమైనను పంచి కుడువ మేలు.
85. కొంగు తడిస్తే చలిగానీ కోకంతా తడిస్తే ఏంచలి?
86. కొంగు తడీస్తే వగకానీ, కోకంతా తడిస్తే వగపేమి?
87. కొంటిమి, తింటిమి, కోలాటమెందుకు?
88. కొంటే రానిది కొసరితే వస్తుందా?
89. కొండంత తనతప్పు గోరంత, గోరంత ఒరుతప్పు కొండంత.
90. కొండంత తెలివికంటే గోరంత కలిమి మేలు.
91. కొండంత దూదికి కొండంత నిప్పెందుకు?
92. కొండంత దేవునికి కొండంత పత్రి పెట్టగలమా?
93. కొండంత దేవునికి గోరంత బెల్లం నైవేద్యం.
94. కొండంత మదపుటెనుగకి తొండము లేకపోతే జంత్రము కీలూడినట్లు.
95. కొండంత రాగంతీసి పిచ్చికుంట్ల పాట పాడినట్లు.
96. కొండంత రెడ్డి కొంగుపట్టుకుంటే లేదనేదెట్లా అన్నదిట.
97. కొండంత మొగుడేపోగా పిడికెడు బొచ్చుకెందుకు ఏడ్పు?
98. కొండ అద్దమందు కొంచమై ఉండదా?
99. కొండ ఎక్కేవాని ముడ్డీలో కొడవలి చెక్కినట్లు.
100. కొండ ఎక్కేవాని ముడ్డిలో (గుద్దలో) కొడవలి చెక్కి వచ్చేటప్పుడు పచ్చిగడ్డి తెమ్మన్నట్లు.

No comments: