Saturday, March 5, 2011

సామెతలు 41

1. తల్లి ఓర్చనిది దాది ఓర్చునా?
2. తల్లి కడుపు చూచును, పెళ్ళాం వీపు(జేబు) చూచును.
3. తల్లి కడుపులోచోరక ముందు దెయ్యాల దేవత, భూమిలో పుట్టిన తరువాత యమదేవత.
4. తల్లి కాకపోతే తిళ్ళికకు దణ్ణం పెట్టమన్నారు.
5. తల్లికి కానినాడు దాదికవునా?
6. తల్లికి కూడుపెట్టనివాడు తగుదునని తగవు తీర్చవచ్చాడట.
7. తల్లికి కూడు పెట్టనివాడు తగవు చెప్పేడు (చెప్పును), పెళ్ళానికి చాలనివాడు పెత్తనం చేసేడు (చేయును).
8. తల్లికి కూడు పెట్టనివాడు పినతల్లికి చీరపెట్టాడుట.
9. తల్లిని కొట్టరా వసంతం అన్నట్లు.
10. తల్లికి తగిన బిడ్డ, ఇంటికి తగిన పందిరి.
11. తల్లికి తప్పిన వానికి పినతల్లి శష్పసమానం(శష్ప మర్యాద).
12. తల్లికి బొల్లి ఉంటే, పిల్లకు చుక్కయినా ఉంటుంది.
13. తల్లికి లేని ముద్దు దాదికి కలుగునా?
14. తల్లికి వంచగలిగిన పిల్లకు బొక్క కలుగుతుంది (బొక్క=మూలుగ ఎముక).
15. తల్లి కొద్ది బొల్లి కోడె.
16. తల్లిగండం, పిల్లగండం ఉన్నదికానీ, మధ్యన మంత్రసాని గండమున్నదా?
17. తల్లిగల లంజను తగులుకొనుటే తప్పయా.
18. తల్లిగారింటినుంచి వచ్చిందని కుక్కమూతికి సద్దికట్టి పంపుతారా?
19. తల్లి గూనిదయితే తల్లిప్రేమ గూనిదవుతుందా?
20. తల్లిగుణము కూతురే బయటపెడుతుంది.
21. తల్లి చచ్చినా మేనమాముంటే చాలు.
22. తల్లి చచ్చిపోతే తండ్రి పినతండ్రితో సమానము.
23. తల్లిచస్తే కడుపు పెద్ద, తలలు మాస్తే కొప్పు పెద్ద.
24. తల్లి చస్తే తరంబాసె, తండ్రి చస్తే ఋణంబాసె.
25. తల్లి చస్తే నాలిక చచ్చినట్లు, తండ్రి చస్తే కళ్ళుపోయినట్లు.
26. తల్లి చాలి పిల్లకు తప్పుతుందా?
27. తల్లి చెవులో మద్దికాయలు దండుగలకు, భార్య మెడలో పూసలు బందుగులకు (భోగాలకు).
28. తల్లి చెవులు తెంపినవానికి, పినతల్లి చెవులు బీరపువ్వులు.
29. తల్లి చేను మేస్తే, పిల్ల మేర మేస్తుందా?
30. తల్లి చేల్లో మేస్తుంటే, దూడ గట్టున మేస్తుందా?
31. తల్లి తర్పణానికే తక్కువైతే, పినతల్లికి పిండప్రదానమట.
32. తల్లితండ్రీ లేని బాల తననాధునే కోరును.
33. తల్లితండ్రులు, అన్నదమ్ములున్నా పొలతికి పురుషుడు కొదవే.
34. తల్లిదే సంరక్షణ, ధరణిదే వలపక్షం.
35. తల్లి దైవము, తండ్రి ధనము.
36. తల్లిని చూచి పిల్లను, పల్లును చూచి పశువును కొనవలె.
37. తల్లిని చూచి పిల్లను, తరిని జూచి బఱ్ఱెను (తరి= వెన్న ఎక్కువగా కలిగిన పాలు).
38. తల్లిని చూచి పిల్లను, పాడిని (పొదుగును) జూచి బఱ్ఱెను.
39. తల్లిని తిట్టకురా నీయమ్మనాయాల అన్నట్లు.
40. తల్లిని నమ్మినవాడు, ధరణిని నమ్మినవాడు చెడడు.
41. తల్లిబట్టి పిల్ల, విత్తునిబట్టి పంట.
42. తల్లిబట్టి పిల్ల, నూలునుబట్టి గుడ్డ.
43. తల్లిపాలు దూడ చెప్పును.
44. తల్లి పిత్తి పిల్లమీద పెట్టిందట.
45. తల్లి పిల్ల వన్నెకాదు, వండిపెట్ట దిక్కులేదు.
46. తల్లి పుట్టిల్లు మేనమామ వద్ద పొగడినట్లు.
47. తల్లి పుస్తి బంగారమైనా అగసాలి దొంగిలించకుండా ఉండలేడు.
48. తల్లి పెంచవలె, ధరణి పెంచవలె గానీ పెరవారు పెంచుతారా?
49. తల్లి పైచేయిజూచు తగు పంటలల్లూరు.
50. తల్లిమాటలే గానీ, పెట్టుమాత్రం పినతల్లిది (సవతితల్లిది).
51. తల్లి ముఖం చూడని బిడ్డ, వానముఖం చూడని పైరు.
52. తల్లిమీది కోపం పిల్లమీద పోతుంది.
53. తల్లిలేక పెరిగి ధాత్రి నెట్లేఎరా?
54. తల్లిలేని పిల్ల - ఉల్లి లేని కూర.
55. తల్లిలేని పిల్లలు, అల్లులేని తీగలు.
56. తల్లిలేని పుట్టిల్లు, ఉల్లిలేని కూర.
57. తల్లి విషం, పెండ్లాం బెల్లం.
58. తల్లి వెనుక మేనమామ అన్నారు.
59. తల్లి సారం పిల్ల, దాకసారం సక్కు.
60. తల్లిలేని పిల్ల దెయ్యాల పాలు.
61. తల్లీ, బిడ్డా ఒకటైనా, నోరు కడుపు వేరు.
62. తల్లె కొట్టినా పెండ్లే, తప్పెట కొట్టినా పెండ్లే.
63. తల్లే రోసిన దాది రోయదా?
64. తవిటికి వచ్చిన చెయ్యే ధనానికి వస్తుంది.
65. తవుటికి ఱంకాడబోగా కూటితపిలె కోతిగొంపోయినట్లు.
66. తవుడు తాతా! అంటే, నూకలా ముసలమ్మా? అన్నట్లు.
67. తవుడు తింటూ ఒయ్యారమా?
68. తవుడుతిని చచ్చేవానికి విషంపెట్టేవాడు వెఱ్ఱి.
69. తవుడు నోముపట్టిన అమ్మకు తరగని ఐదవతనము.
70. తవుడూబొక్క తహసిల్దారుడు, మీసాలెగబెట్ట మాసూలుదారుడు (మాసూలు దారుడు= రైతుల దగ్గర ధాన్యరూపకంగా శిస్తు వసూలుచేయు ఉద్యోగి).
71. తవుడు బొక్కినంతవరకే దక్కినట్లు.
72. తవ్వగా తవ్వగా తథ్యం తేలుతుంది.
73. తవ్వి మీద తోసుకున్నట్లు.


తా


74. తాకట్ల మొగుడా! తంటాల మొగుడా! నీ తనువుండగానే నన్ను మనువిచ్చి పోరా.
75. తాకబోతే తగులుకున్నట్లు.
76. తాకున కాలికే బుడుసు(పు), తెగిన తాటికే ముడుసు (బుడుసు=బొబ్బ, ముడుసు=ముడి).
77. తాకిన వేలికే తట్టు తగులుతుంది.
78. తాకితే తగరు, ఈనితే గొఱ్ఱె.
79. తాకి నేలకు తడిబ(బొ)ట్టు కానీదు, వంగి నేలకు ఇంగువ కానీదు.
80. తాకి మొగ్గి తడిసి గుడిసె కప్పు (తాకి=అనుభవం కలిగి).
81. తాకి మ్రొగ్గిన తనువంత ఒకటి, దీపము నులిపిన దినుసంత ఒకటి.
82. తాగటానికి దప్పిక (గంజి) లేదుగానీ గుంటడికి గుండుజోడు.
83. తాగనేరని పిల్లి బోర్ల పోసుకొన్నట్లు.
84. తాగబోతే దప్పికకు లేదుకానీ, తలకు అటకలి (అటకలి=తలస్నానానికి మేలైన చమురు).
85. తాగబోతే మజ్జిగలేదంటే, పెరుగుకు చిట్టి వ్రాయమన్నాడట.
86. తాగితేగానీ మొగ్గడు, తడిస్తేగానీ కప్పడు.
87. తాగిన దుక్కి తప్పక పండును (తాగిన=నీరుబాగా పీల్చిన)
88. తాగినవాడి తప్పుకు తగవు లేదు.
89. తాగినవాడు తప్పినవాడు ఒకటే.
90. తాగినవానిదే పాట, సాగినవానిదే ఆట.
91. తాగినవానిమాట దబ్బరగాదు.
92. తాగిన రొమ్మే గుద్దినట్టు.
93. తాగుటకు ముందు, వ్రాతకు వెనుక చూడవలె.
94. తాగుబోతు తోడు కోరతాడు.
95. తాగేది దమ్మిడి గంజాయి, ఇల్లంతా చెడ ఉమ్ములు.
96. తాగేవాడే తాళ్ళపన్ను కట్టుతాడు.
97. తాగేది గంజైనా స్నానమాడి తాగు; కట్టేది చింపైనా ఉతికికట్టు.
98. తాచుపాము తామసము, జఱ్ఱిపోతు పిరికితనము కలవాడు.
99. తాచెడ్డకోతి వనమెల్లా చెరిచె.
100. తాచెడ్డ ధర్మం, మొదలుచెడ్డ బేరం.

1 comment:

rajachandra said...

great work!

mi blog ni bookmark chesukuntanu.

inka sametalanu add chestu undandi.