Tuesday, May 27, 2008

సామెతలు 2

1. అత్తలేని కోడలుత్తమురాలు, కోడలులేని అత్త గుణవంతురాలు.
2. అత్త వల్ల దొంగతనము, మగనివల్ల ఱంకుతనము (నేర్చుకోన్నట్లు).
3. అత్తవారింటికి అల్లుడైనా రావాలి, ఆబోతైనా రావాలి.
4. అత్తవారింటి ఐశ్వర్యంకన్నా పుట్టింటి గంజి మేలు.
5. అత్తవారింటి లేమి అల్లుడెరుగు.
6. అత్తవారింట సుఖం మోచేతి దెబ్బ వంటిది.
7. అత్త సొమ్ము అల్లుడు ధారవోసినట్లు (దానం చెసినట్లు).
8. అత్తది అల్లుడు దానం చేసినట్లు.
9. అత్త ఒకింటి కోడలే, మామా ఒకింటి అల్లుడే.
10. అత్త నీ కొంగు తప్పిందన్న తప్పే, లేదన్న తప్పే (ఊరకున్నా తప్పే).
11. అత్తింటి కాపురం కత్తిమీది సాము.
12. అదను ఎఱిగి సేద్యం, పదును ఎరిగి పైరు.
13. అదిగోపులి అంటె, ఇదిగో తోక అన్నట్లు.
14. అదిగో పులి అంటె తోక తొంబై ఆమడ అన్నట్లు.
15. అదుపుకురాని ఆలిని, అందిరాని చెప్పుని విడవమన్నారు.
16. అదృష్టం ఉంటే చేయిజారిపోయేది కూడా చేతికి వస్తుంది.
17. అదృష్టం కలిసివస్తే అదే (ఆలే) పెండ్లామవుతుంది.
18. అదృష్టం చాలని ఆడుబిడ్డను అక్కఱలెని అల్లునికిచ్చి, అమావాస్య ఆదివారం నాటి ఆరుద్రానక్షత్రాన అతివైభవంగా వివాహం జరిపినట్లు.
19. అదృష్టం చెప్పిరాదు, దురదృష్టం చెప్పిపోదు.
20. అదృష్టం పండితే ఆరునూరవుతాయి.
21. అదృష్టం అందల మెక్కిస్తాను అంటే, బుధ్ధి బురదలోకి లాక్కెళిందంట.
22. అదృష్టవంతుడిని చెరిపేవారు లేరు, భ్రష్టుణ్ణి బాగుపరిచేవారు లేరు.
23. అద్దం ఉంది అందమడుగనేల?
24. అద్దం మీద అలిగి, ముక్కుగోసుకున్నట్లు.
25. అద్దం లో నీడకు ఆశ పడరాదు.
26. అద్దెకు వచ్చిన గుఱ్ఱాలు అగడ్తలు దాటునా?
27. అద్వైతులు వస్తున్నారు చెంబు తప్పేళా జాగర్త (జాగ్రత్త) చెయ్యండి.
28. అధమునికి ఆలు అయ్యేకంటే, బలవంతునికి బానిస అయ్యేదిమేలు.
29. అధర రసము చూచి అన్నీ మరచును.
30. అధికారం ఆరుపాళ్ళయితే, బొచ్చు మూడుపాళ్ళు.
31. అధికారికి చెవులుంటయేగాని, కళ్ళు ఉండవు.
32. అధికాశ లోకదరిద్రం.
33. అనంతయ్య చేతి మాత్ర, వైకుంఠయాత్ర.
34. అనగా అనగా రాగం, తినగా తినగా రోగం.
35. ఆనపచేను ఆమడుండగానే బుఱ్ఱు పిత్తులు మొదలైనట్లు.
36. అనిత్యాని శరీరాణి, అందరి సొమ్ములు మనకేరానీ.
37. అనుభవం ఒకరిది, ఆర్భాటం ఇంకొకరిది.
38. అనుభవమే శాస్త్రం, మాటలే మంత్రాలు.
39. అనుమానం ప్రాణసంకటం.
40. అనుమానం ముందు పుట్టి ఆడది తర్వాత పుట్టింది.
41. అనుమానపు మొగుడు ఆలిని వీపున కట్టుకుంటే, పెండ్లాము మిండ మగని కొప్పులో పెట్టుకొన్నదిట.
42. అనుములు తిన్న తరువాత పిత్తులకి వెరిస్తే ఎట్లా?
43. అనువుగాని చోట అధికులమనరాదు.
44. అనువుగానిచోట పుండు, అల్లుడి వైద్యం, చెప్పుకుంటే ప్రాణం పోతుంది.
45. అనూరాధ కార్తెలో అనాధ కఱ్ఱ ఐనా ఈనుతుంది.
46. అనూరాధలో తడిస్తే ఆడది మగవాడవుతాడు.
47. అన్నం అడిగినవాడికి సున్నం పెట్టినట్లు.
48. అన్నం ఉడికిందో లేదో అంతా పట్టి చూడనక్కరలేదు.
49. అన్నం ఊడికినాక పొయ్యి మండుతుంది.
50. అన్నం ఎక్కువైతే ఆచారమెక్కువ, ఆచారమెక్కువైతే గ్రహచారం తక్కువ.
51. అన్నం తిన్నవాడు, తన్నులు తిన్నవాడు మరచిపోడు.
52. అన్నం పెడితే అరిగిపోతుంది, చీర ఇస్తే చిరిగిపోతుంది, కఱ్ఱుకాల్చి వాతపెడితే కలకాలం ఉంటుంది అన్నట్లు.
53. అన్నం పెట్టిన వారింటికి కన్నం పెట్టినట్లు.
54. అన్నం లేకపోయిన పట్టుబట్ట.
55. అన్నదమ్ముల పొత్తు చిన్నప్పుడు, అక్కచెళ్ళెల్లపొత్తు పెద్దప్పుడు.
56. అన్నదమ్ముల శత్రుత్వం, అక్కచెళ్ళెళ్ళ మిత్రత్వం.
57. అన్నదమ్ములలో కడపటివాదికంటే, అడవిలో మానై పుట్టడం మేలు.
58. అన్నదీక్షఏకానీ, అక్షరదీక్షలేదు.
59. అన్నద్వేషం, బ్రహ్మద్వేషం పనికిరావు.
60. అన్నం అరఘడియలో అరుగుతుంది, ఆదరణ శాశ్వతంగా ఉంటుంది.
61. అన్నరసం కన్న, ఆదరణ రసం మేలు.
62. అన్నవస్త్రాలకు పోతే ఉన్న వస్త్రం ఊడిపోయింది.
63. అన్నవారు బాగున్నారు, పడినవారు బాగున్నారు, నడుమ ఉన్నవారే నలిగిచచ్చారు.
64. అన్నానికి ఆధారం లేదుగానీ,అందఱికి పంక్తి భోజనమట.
65. అన్నానికి పదును తప్పినా, భూమికి అదను తప్పినా పనికిరావు.
66. అన్ని రుచులు సరే గానీ, అందులో ఉప్పులేదు.
67. అన్నీ అమర్చిన తరువాత అత్తగారు వేలు పెట్టినట్టు.
68. అన్నీ అయిన తరువాత అగ్ని వైద్యం.
69. అన్నీ ఉన్న విస్తరి అణగిమణగి ఉంటుంది, ఏమిలేని విస్తరి ఎగిరెగిరి పడుతుంది.
70. అన్నీ ఉన్నాయిగానీ ఆనవాయతీ లేదు.
71. అన్నీ తెలిసినమ్మ అమావాస్య నాడు చస్తే, ఏమీ తెలియనమ్మ ఏకాదశినాడు చచ్చిందంట.
72. అన్నీ తెలిసినవాడూలేడు, ఏమీ తెలియనివాడూలేడు.
73. అన్నీ వడ్డించిన రైతుకు అన్నమే కఱువు.
74. అన్నీ సాగితే రోగమంత భోగం లేదు.
75. అన్యాయపు ఊరిలో ఆలూ మొగుడికే ఱంకు.
76. అపండితుడి కంటె, అర్థపండితుడే అపాయకరం.
77. అన్ని ఉన్నయిగాని ఐదవతనం లేదు.
78. అపానవాయువు వదలితే - అర్జునః ఫలునః, కిరీటీ, శ్వేతవాహనః - అని అదిరి పిడుగు మంత్రం చదివినట్లు.
79. అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి.
80. అప్ప అర్భటం, బావ బడాయేగానీ, ఆకలివేస్తే అన్నం మెతుకులేదు.
81. అప్ప చెల్లెలు బ్రతుకగోరితే, తోడికోడలు చావు కోరుతుంది.
82. అప్పటికి దుప్పటి ఇచ్చాముగానీ కలకాలం ఇస్తామా?
83. అప్పని జూడబోతే ఱెప్పలు పోయినవి.
84. పానవాయువు అణచిపెడితే, ఆవులింత ఆగునా?
85. అప్పు ఆరుతెన్నులు, ముప్పు మూడు తెన్నులు.
86. అప్పు ఇచ్చి చూడు, ఆడపిల్ల ఇచ్చి చూడు.
87. అప్పు ఇచ్చినవాడు బాగుకోరును, తీసుకొన్నవాడు చెడుకోరును.
88. అప్పు చేసి ఆవును కొనవచ్చును గాని గేదెను కొనరాదు.
89. అప్పు చేసి పప్పు కూడు.
90. అప్పుతీర్చి అంగట్లో కాపురం చెయ్యాలి.
91. అప్పులవాని నమ్ముకొని అంగడికిపోరాదు, మిండని నమ్ముకొను జాతరకి పోరాదు.
92. అప్పులున్నవాడివెంట, చెప్పులున్నవాడివెంట పోరాదు.
93. అప్పులేనిదే ఒక ఐశ్వర్యం.
94. అప్పులేనివాడు అధిక బలుడు.
95. అబద్ధం అంటే అతుకుల మాట
96. అబద్ధం చెప్ప్తే నిజం చెప్పేవాడి కంట్లో మిరప్పొడి కొట్టినట్లుండాల.
97. అబధం చెప్పితే నిజం ముడ్డిలో మేకు కొట్టినట్లుండాల.
98. అబధం చెప్పితే అన్నం పుట్టదు, నిజం చెప్పితే నీళ్ళు పుట్టవు.
99. అబధానికి అంతు లేదు, అమ్మగారికి చింత లేదు.
100. అబధమాడితే గోడ పెట్టినట్లుండవలె.

1 comment:

మురళీ కృష్ణ said...

చాలా మంచి ప్రయత్నం - అందులోను అకారాదిగా టపాలు రాయడం ఇంకా బాగుంది. మీ ప్రయత్నం అవిఘ్నంగా కొనసాగాలని కోరుకుంటూ ...